Gospodarka odpadami na terenie Świętochłowic

Świętochłowicki recyklatorOdpady na terenie Świętochłowic to przede wszystkim odpady powstające w sektorze komunalnym oraz odpady powstające w sektorze gospodarczym.

Odpady komunalne – to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających gospodarstwach domowych (art. 3, 4 ustawy o odpadach).

Takimi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:

  • gospodarstwa domowe
  • obiekty infrastruktury, takie jak handel, usługi i rzemiosło obiekty turystyczne, targowiska i inne
 W skład odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Świętochłowic wchodzą przede wszystkim:
  • Komunalne osady ściekowe
  • Odpady biodegradalne (odpady zielone, odpady kuchenne i ulegające biodegradacji, papier i tektura, opakowania papierowe)
  • Odpady wielkogabarytowe
  • Odpady budowlane (gruz betonowy, ceglany, ceramiczny, asfaltowy, odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych, odpady asfaltów, smół, złomy metaliczne, gruz z wykopów, materiały izolacyjne)
  • Odpady opakowaniowe
  • Odpady niebezpieczne (lampy fluorescencyjne, odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, farby, tusze, kleje, lepiszcze, żywice zawierające substancje niebezpieczne, przeterminowane leki, baterie, akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)