Awaryjne zajęcie pasa drogowego w celu usunięcia awarii

Procedura awaryjnego wykonania naprawy przyłącza (sieci) gazu, wody, elektroenergetycznego, kanalizacji itp. w pasie drogowym dróg publicznych:

 1. Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym Biuro Dróg i Mostów i w porozumieniu z przedstawicielem zarządcy drogi określa termin
  i powierzchnię zajętego pasa drogowego.
 2. W awaryjnym zgłoszeniu należy podać m.in. dokładną lokalizacje (adres), numery działek geodezyjnych oraz dołączyć mapę w skali 1:500 z zaznaczeniem prowadzonych robót lub wymiany umieszczonego urządzenia.
 3. Zarządca drogi określa, w drodze decyzji administracyjnej, warunki zajęcia pasa drogowego oraz warunki jego przywrócenia do stanu poprzedniego, a także ustala wysokość opłat.

Sposób dostarczenia wniosków:

W celu wydania zezwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  Urząd Miejski w Świętochłowicach
  ul. Katowicka 54
  41-600 Świętochłowice 
 2. Przesłać drogą elektroniczną na adres Biura Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego
  w Świętochłowicach: dm@swietochlowice.pl
 3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim: pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

Pełnomocnictwo:

W przypadku składaniu wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł wpłaconej na konto 08 1020 2313 0000 3802 0574 5635, lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A.

Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.

Opłaty:

 1. Za zajęcie pasa drogowego naliczane są opłaty zgodnie z uchwałą nr XLVII/393/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg.
 2. Opłatę za zajęcie pasa drogowego (wynikającą z treści uzyskanej decyzji) należy uregulować przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
  nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A. w terminie 14 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 905 lub 906, pod adresem email dm@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w Biurze Dróg i Mostów w budynku przy ul. Plebiscytowej 3.