Biuro Audytu i Kontroli Wewnętrznej

Dane kontaktowe

ul. Plebiscytowa 3
Tel. 32 3491-834
aik@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej należy prowadzenie spraw z zakresu planowania i organizowania realizacji zadań w ramach audytu wewnętrznego, przeprowadzania kontroli instytucjonalnej, w tym w szczególności:

  1. Opracowywania projektów planów audytu na dany rok sporządzonych w oparciu o analizę ryzyka oraz planów kontroli wewnętrznej, w tym sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu audytu i kontroli wewnętrznej.
  2. Przeprowadzanie audytu zgodnie z rocznym planem oraz poza planem na wniosek Prezydenta Miasta.
  3. Przeprowadzanie kontroli zgodnie z rocznym planem kontroli oraz poza planem na wniosek Prezydenta Miasta.
  4. Koordynowanie i nadzór nad realizacją wniosków i wystąpień pokontrolnych, w tym podejmowanie działań zapewniających wykonanie zaleceń i wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, przedstawianie Prezydentowi informacji o niewykonaniu bądź o nieprawidłowym wykonaniu zaleceń pokontrolnych.
  5. Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzanych kontroli, w tym zapewnienie zespołom kontrolnym obsługi  administracyjno – kancelaryjnej.
  6. Nadzór i ocena kontroli zarządczej funkcjonującej w Urzędzie, w tym wydawanie opinii w sprawie adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej, zaleceń w sprawie wyeliminowania słabości kontroli zarządczej lub wprowadzenia usprawnień.
  7. Przygotowywanie projektów regulaminów i zarządzeń w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej.