Wydział Informatyki

Dane kontaktowe

Naczelnik Krzysztof Flaczek
pokój 318
Tel. 32 3491-820
inf@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Informatyki należy prowadzenie spraw związanych  z organizacją i funkcjonowaniem systemów informatycznych, w tym w szczególności:

 1. Udział w procesie zakupu odpowiednich rozwiązań w tym usług i narzędzi informatycznych oraz zapewnienie współpracy z ich dostawcami w celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu.
 2. Projektowanie i definiowanie architektury infrastruktury teleinformatycznej zgodnej z wyznaczonymi kierunkami rozwoju Urzędu i Miasta oraz wymogami prawnymi.
 3. Administrowanie serwerami, w tym nadawanie uprawnień oraz utrzymanie sprawności systemów operacyjnych na serwerach Urzędu.
 4. Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na serwerach.
 5. Zarządzanie bezpieczeństwem przechowywania danych na nośnikach elektronicznych.
 6. Nadzorowanie i zapewnienie, przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych, ochrony przetwarzanych danych osobowych, odpowiedniej do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
 7. Wykonywanie zadań związanych z realizacją przepisów ustawy o podpisie elektronicznym, w tym zamawianie podpisów i prowadzenie ich ewidencji.
 8. Zapewnienie obsługi informatycznej przy wykonywaniu zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, samorządowymi, przeprowadzanymi referendami i spisami powszechnymi.
 9. Prowadzenie ewidencji rejestrów publicznych i systemów informatycznych stosowanych w Urzędzie Miejskim.
 10. Zarządzanie pocztą elektroniczną na serwerze.
 11. Zapewnienie bieżącej pomocy informatycznej pracownikom Urzędu i doradztwa użytkownikom oraz obsługa zgłoszeń użytkowników i innych incydentów usług teleinformatycznych, w tym ich raportowanie.
 12. Prowadzenie gospodarki zasobami oraz zapewnienie i utrzymanie danych ewidencyjnych sprzętu i oprogramowania.
 13. Zapewnienie odpowiednich warunków technicznych do transmisji danych w ramach eksploatowanych systemów informatycznych.
 14. Organizacja serwisu sprzętu oraz pomoc techniczna montażu materiałów eksploatacyjnych.
 15. Wykonywanie czynności administratora oraz redaktora Biuletynu Informacji Publicznej i współpraca w tym zakresie z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu.
 16. Wykonywanie czynności administratora systemu SEKAP.
 17. Nadzór nad działaniem systemów sprawozdawczości elektronicznej „SJO BesTi@” oraz „BesTi@”.