Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego

ikona

Podział nieruchomości dokonywany w trybie rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest postępowaniem administracyjnym zakończonym decyzją wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Co do zasady podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. 

Niezależnie od ustaleń planu miejscowego, podział nieruchomości może nastąpić w celu:

 1. zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
 2. wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
 3. wydzielenia części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa;
 4. realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw; 
  • realizacji przepisów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; 
 5. realizacji przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych;
 6. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;
  • wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 7. wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego;
 8. wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych.

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Prace geodezyjne związane z podziałem nieruchomości wykonują uprawnione jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego (ul. Katowicka 54 pok. 1), przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać pocztą elektroniczną na adres gk@swietochlowice.pl. We wniosku prosimy o podanie danych kontaktowych (telefon, e-mail).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 921 lub 924, pod adresem email gk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w pokoju 208 lub 211 (UM, Katowicka 54)