Termomodernizacja budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach.

Nazwa beneficjenta: Gmina Świętochłowice.

Źródło finansowania: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna. Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.

Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Okres realizacji: 22.02.2017 – 29.09.2023

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac związanych z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu użyteczności publicznej.

Rzeczowy zakres projektu w szczególności obejmuje: przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła, wymianę instalacji c.w.u., wymianę instalacji wentylacji i klimatyzacji, modernizację instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, zmniejszenie niskiej emisji, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną budynku.

Wartość projektu: 11.028.447,82 złotych

Wkład Funduszy Europejskich: 3.150.587,85 złotych

Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 370.657,39 złotych