Wydział Infrastruktury Drogowej

Świętochłowice - Biuro Dróg i MostówDane kontaktowe

Naczelnik Krzysztof Szczepanik
ul. Plebiscytowa 3
Tel. 32 3491-905
dm@swietochlowice.pl

Załatw sprawę - informacje, wnioski

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Infrastruktury Drogowej należy prowadzenie spraw z zakresu zarządzania drogami, kanalizacji deszczowej, zieleni w pasach drogowych, zaopatrzeniem Miasta w dostawy wody, energii cieplnej i elektrycznej, gazu, w tym w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań związanych z planowaniem, budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie Miasta.
 2. Wykonywanie zadań zarządcy dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich oraz dróg wewnętrznych na terenie Miasta wynikających z ustawy o drogach publicznych.
 3. Opracowywanie analiz i ocen bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, wraz z opiniowaniem projektów aktów prawa miejscowego w tym zakresie.
 4. Opracowywanie analiz i propozycji w zakresie organizacji parkowania w mieście.
 5. Uzgadnianie tras przejazdu i wydawanie zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych.
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych.
 7. Utrzymanie zieleni w pasach drogowych.
 8. Prowadzenie postępowań związanych z wydawaniem zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
 9. Prowadzenie spraw odszkodowawczych z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie na drogach publicznych, powstałych z przyczyn leżących po stronie zarządcy dróg.
 10. Wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach na obszarze Miasta.
 11. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie spraw związanych z właściwym zaopatrzeniem Miasta w dostawy wody, energii cieplnej i elektrycznej, gazu dla potrzeb bytowych mieszkańców oraz instytucji publicznych.