Kancelaria Prezydenta Miasta

Świętochłowice - Biuro PrasoweDane kontaktowe

Naczelnik: Katarzyna Tomczyk
pokój 110

Tel. 32 3491-826
rzecznik@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta Miasta należy prowadzenie spraw  związanych z polityką informacyjną, w tym w szczególności:

 1. Realizacja zadań wynikających z wykonywania przez Prezydenta Miasta funkcji reprezentacyjnych.
 2. Przygotowywanie opinii, opracowań, ekspertyz i informacji w dziedzinach objętych działalnością Prezydenta Miasta.
 3. Sporządzanie raportów i sprawozdań na polecenie Prezydenta, analizowanie politycznych, społecznych i medialnych wyników wdrażania strategii, działań i przedsięwzięć Prezydenta Miasta.
 4. Współpraca z jednostkami miejskimi w zakresie realizacji zadań przekazanych im przez Prezydenta Miasta.
 5. Przygotowanie materiałów i informacji dotyczących pracy Prezydenta Miasta.
 6. Organizowanie obchodów, rocznic, uroczystości i świąt z udziałem Prezydenta Miasta.
 7. Organizowanie spotkań z Prezydentem Miasta.
 8. Koordynacja współpracy Prezydenta Miasta z instytucjami, firmami lub osobami fizycznymi.
 9. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem honorowych patronatów, tytułów.
 10. Współorganizacja imprez, konkursów, itp., nad którymi honorowy patronat objął Prezydent Miasta.
 11. Kreowanie medialnego wizerunku Miasta oraz Prezydenta Miasta.
 12. Przygotowywanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach społecznego przekazu, dotyczące działalności Prezydenta Miasta oraz jednostek podległych.
 13. Przygotowywanie sprawozdań i protestów oraz odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową.
 14. Przygotowywanie na zasadach i w trybie określonym w odrębnych przepisach komunikatów do opublikowania w środkach społecznego przekazu.
 15. Monitoring wybranych tytułów prasowych.
 16. Współorganizowanie konferencji prasowych.
 17. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu przygotowania materiałów prasowych promujących Prezydenta Miasta.
 18. Opiniowanie projektów dokumentów przewidzianych do przyjęcia na zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeniach akcjonariuszy spółek.
 19. Redagowanie strony internetowej Miasta Świętochłowice oraz prowadzenie oficjalnych mediów społecznościowych.
 20. Przygotowywanie Biuletynu Informacyjnego pn. “Świętochłowice.pl Biuletyn Samorządowy”.
 21. Przygotowywanie sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta.
 22. Zapewnienie obsługi sekretarsko-biurowej sekretariatów Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta.
 23. Opracowywanie planów i koordynowanie organizacji obchodów świąt państwowych.
 24. Przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami Gminy. 
 25. Przygotowywanie i przekazywanie do Kancelarii Rady Miejskiej wniosków Prezydenta Miasta o zwołanie sesji nadzwyczajnej wraz z porządkiem obrad oraz projektami uchwał Rady Miejskiej w Świętochłowicach.