Konsultacje z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego

Konsultacje z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych prowadzone są w trybie przewidzianym w Zarządzeniu nr 201/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26 kwietnia. – czytaj więcej

Skład Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kadencja: sierpień 2023 r. – sierpień 2026 r.

1. Michał Malinowski – Przewodniczący – przedstawiciel Prezydenta Miasta

2. Katarzyna Lazaj – Wiceprzewodnicząca Rady – przedstawiciel środowiska NGO

3. Paula Niewiadomska-Czerwińska – Sekretarz Rady – przedstawiciel Prezydenta Miasta

4. Gerard Glombik – Członek – Przedstawiciel Rady Miejskiej

5. Henryk Kurek – Członek – Przedstawiciel Rady Miejskiej

6. Adam Graca – Członek – Przedstawiciel środowiska NGO

7. Janina Pistelok – Członek – Przedstawiciel środowiska NGO

8. Michał Szeliga – Członek – Przedstawiciel środowiska NGO

Kontakt telefoniczny: 32 349 18 46

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Świętochłowice  – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świętochłowice na lata 2024-2026 z perspektywą do roku 2030” – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Świętochłowice w wysokości wyższej niż określona w art. 25. ust 1. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – czytaj więcej 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 ze zmianami, w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania poprzez określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. – czytaj więcej 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 ze zmianami, w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania poprzez określenie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej uchwałą nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r. – czytaj więcej

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – czytaj więcej

Uchwała w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 – czytaj więcej

Zarządzenie nr 371/2023  Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach. – czytaj więcej

Ogłoszenie w sprawie możliwości zgłaszania przez organizacje pozarządowe kandydatów do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach. BIP

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji i obszaru rewitalizacji Miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej “Przystań” w Świętochłowicach.  – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice.  – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie zasad Budżetu Obywatelskiego w Świętochłowicach. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/106/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Statutu “Zespołowi Opieki nad Dziećmi w Wieku do Lat 3” Miasta Świętochłowice. – czytaj więcej 

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych przez Gminę Świętochłowice. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w formie posiłku  albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem  “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu “Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, zmienionej uchwałą nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/284/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieczystości ciekłych, oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 577/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 576/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr NR XXXIII/284/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 542/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2024. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 525/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 476/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. – czytaj więcej

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 477/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. – czytaj więcej

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 469/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami na terenie Miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu używanego do przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami na terenie Miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 447/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru  nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 344/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Świętochłowice do celów rozliczania kosztów przewozu dzieci, uczniów niepełnosprawnych, a także ich rodziców – czytaj więcej

Zarządzenie nr 332/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 318/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 317/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LI/402/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 316/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 176/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Świętochłowice 2030. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 117/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 111/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na rok 2022. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 97/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach zmieniającej Uchwałę XL/332/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zasad budżetu obywatelskiego w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie nr 14/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 13/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XV/145/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czytaj więcej

Zarządzenie nr 12/2022 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/168/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 593/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady miejskiej w Świętochłowicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresy świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 592/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.12.2021 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23.06.2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 591/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 r. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 548/2021 z dnia 17.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 541/2021 z dnia 10.11.2021 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/279/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 503 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości – czytaj więcej

Zarządzenie nr 502 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego
w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie
zmiany uchwały nr XXVIII/240/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 czerwca 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowic – czytaj więcej

Zarządzenie nr 184/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 151/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu “Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 143/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie powołania Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Dolina Lipinki na terenie miasta Świętochłowice, obejmującego działki i fragmenty działek nr 693/159, 714/171, 3116/11, 908/157, 194/35, 1860/18, 2295/1, 863/159, 900/174, 3116/1 o łącznej powierzchni 40,8703 ha. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 80/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.02.2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 79/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.02.2021 r. w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia ratunkowego. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 67/2021 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 859/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia i realizacji Świętochłowickiego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2028. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 833/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 14.12.2020 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 825/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.12.2020 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską radą Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 773/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23.11.2020 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach  w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 767/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowic z dnia 20.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie Miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 766/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/261/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych przez gminę Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 760/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.11.2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 759/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.11.2020 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach  w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym w Świętochłowicach. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 729/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16.11.2020 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczącą projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach  w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. – czytaj więcej

Zarządzenia nr 290/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XVIII/135/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. – czytaj więcej

Zarządzenia nr 286/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16.04.2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XVI/168/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłaty, jak również trybu ich pobierania, zmienionej uchwałą Nr IV/21/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 105/2020 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12.02.2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie zmiany statutu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego pn. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 634/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 633/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13.12.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/10/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie nadania Statutu “Środowiskowemu Domu Samopomocy w Świętochłowicach” – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 566/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.11.2019 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 559/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.11.2019r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 550/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.11.2019 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/09 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice” z późniejszymi zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2009 r. Nr 109 poz. 2388 i poz. 2389) – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 456/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.09.2019 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku  Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/138/19 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia z ponoszenia opłat w żłobkach i klubach dziecięcych utworzonych przez gminę Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 388/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od podnoszenia opłat w „Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 384/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – czytaj więcej

Zarządzenie nr 384/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – czytaj więcej

Zarządzenie nr 388/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.08.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od podnoszenia opłat w „Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 314/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 02.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zasad przyznawania Stypendium Prezydenta Miasta Świętochłowice za wybitne wyniki w nauce oraz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studentów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 311/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 01.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zasad budżetu obywatelskiego w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie nr 310/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 01.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie szczegółów warunków udziela pomocy uzdolnionym dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 309/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 01.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie nr 308/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 01.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – czytaj więcej

Zarządzenie nr 307/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 01.07.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – czytaj więcej

Zarządzenie nr 274/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, w tym rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotwia rodzinnego  – czytaj więcej

Zarządzenie nr 275/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego  – czytaj więcej

Zarządzenie nr 234/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XVI/171/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród pieniężnych i rodzaju wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 235/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XV/191/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody pn. „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice” z późn. zm. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 226/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia  20.05.2019r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 227/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia  20.05.2019r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 228/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia  20.05.2019r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 151/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.04.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świętochłowicach. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 91/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie rozwiązania Zespołu Szkół Specjalnych. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 92/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie przekształcenia Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 2 w Świętochłowicach, poprzez zmianę siedziby. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 93/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, poprzez zmianę siedziby. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 94/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie utworzenia Zespołu Edukacji Wspomagającej z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 75. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 95/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Świętochłowicach. – czytaj więcej

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 90/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XV/191/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody pn. „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”, z późn.zm – czytaj więcej

Zarządzenie nr 83/2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr IV/18/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 z późn. zm. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 82/2019 z dnia 18.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Statutu „Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 72/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XIX/192/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z  wyłączeniem przedsiębiorców, zmienionej uchwałą nr XLV/366/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2017 r. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 76/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 77/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 13.03.2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr IX/79/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 63/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 07.03.2019 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 283/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 07.06.2017 r. w sprawie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie nr 51/2019 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.02.2019 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany Uchwały nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 570/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.12.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku  Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 561/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.12.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/199/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 512/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9.11.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 471/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.10.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Świętochłowice – czytaj więcejZarządzenie nr 470/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.10.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 469/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.10.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały w sprawie zasad i trybu inicjatywy uchwałodawczej przysługującej mieszkańcom Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 468/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.10.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 466/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.10.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących uchwały  w sprawie zmiany Statutu Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 447/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 27.09.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących uchwały  w zakresie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. – czytaj więcej

Zarządzenie nr 416/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.09.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 415/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.09.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 414/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.09.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 413/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 05.09.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych – czytaj więcej

Zarządzenie nr 412/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 05.09.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie nr 360/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.07.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie nr 303/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 02.07.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XIII/111/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 września 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie nr 302/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 02.07.2018 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr VIII/106/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 163/2018 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 17.04.2018 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie uchwały w zakresie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 19/2018 Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 23.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół, niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Świętochłowice oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 18/2018 Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 23.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 17/2018 Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 23.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Gustawa Morcinka z siedzibą w Świętochłowicach przy ul. Armii Krajowej 14 – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 579/2017 Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 11.12.2017 r.  w sprawie  przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Lokalnego Programu  Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku- aktualizacja 2016 – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 580/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.12.2017 r.w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/352/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 578/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie projektu zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta  Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych : osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 574/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 06.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 529/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w Świętochłowicach. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 527/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 21.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 405/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 25.08.2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach dotyczących uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 342/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.07.2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Aktywizacji Osób Starszych, Ośrodkach Wsparcia i Placówkach zapewniających miejsca noclegowe, zmienionej uchwałą Nr XX/206/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 kwietnia 2016 r. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 253/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świętochłowice i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 239/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie uchwały Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie nadania statusu Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – czytaj więcej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 05.04.2017 r. ws. terminu zgłaszania kandydatur przez organizacje pozarządowe na członków Miejskiej Rady Pożytku Publicznego – czytaj więcej

Zarządzenie nr 121/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 20.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Świętochłowice programu „Trzy Plus” – czytaj więcej

Zarządzenie  Nr 20/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 23.01.2017 r.  w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie  uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Świętochłowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – czytaj więcej

Zarządzenie w Nr 625/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.12.2016 r.  w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Rada Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 618/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 19.12.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017- czytaj więcej

Zarządzenie Nr 543/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 16.11.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 – czytaj wiecej

Zarządzenie Nr 497/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.10.2016 r. w sprawie wysokości cen i opłat oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 496/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.10.2016 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 495/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 18.10.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/191/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody pn. „Zasłużony dla Miasta Świętochłowice”  – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 387/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji pisemnych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XVI/117/07 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Zespołowi do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 386/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 08.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji pisemnych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 409/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 24.08.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr X/95/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 października 2003 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowiach i nadania jej statutu – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 272/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 25.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 271/2016 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 25.05.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 164/2016 z dnia 05.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 161/2016 z dnia 04.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Statutu „Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 155/2016 z dnia 01.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 oraz art. 42a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 156/2016 z dnia 01.04.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Miejski w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 81/2016 z dnia 22.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 75/2016 z dnia 16.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Świętochłowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia 16.02.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców – czytaj więce

ZarządzenieNr 33/2016 z dnia 25.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 22.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w zakresie ustalenia obwodów publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Świętochłowice. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 22.01.2016 r.  w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w zakresie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum prowadzonych przez Miasto Świętochłowice przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 21.01.2016 r.  w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w zakresie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Świętochłowice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 21.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XV/151/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 663/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 657/2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród pieniężnych i rodzaju wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 656/2015 z dnia 14.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych oraz rodzaju wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 655/2015 r. z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Aktywizacji Osób Starszych, Ośrodkach Wsparcia i Placówkach zapewniających miejsca noclegowe – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 654/2015 z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 636/2015 z dnia 30.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. – czytaj wiecej

Zarządzenie Nr 609/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe –czytaj więcej

Zarządzenie Nr 608/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 607/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 604/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XIII/121/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 603/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 602/2015 z dnia 18.11.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 473/2015 z dnia 17.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejska Radą Działaności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 463/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 462/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 461/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Aktywizacji Osób Starszych, Ośrodkach Wsparcia i Placówkach zapewniających miejsca noclegowe – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 460/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 459/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo – rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 458/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie nadania Statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 457/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 448/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14.09.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie miasta Świętochłowice w 2015 r. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 355/2015 z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie projektu Uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka, maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat w „Zespole opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 307/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 306/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 305/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 294/2015 z dnia 12.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Miasto Świętochłowice – czytaj wiecej

Zarządzenie Nr 259/2015 Prezydenta Miasta z dnia 29.05.2015 r.w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic do roku 2030. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 258/2015 Prezydenta Miasta  z dnia 29.05.2015 r.w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030. – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 197/2015 z dnia 28.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 182/2015 Prezydenta Mista z dnia 23.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 181/2015 Prezydenta Miasta z dnia 23.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 180/2015 Prezydenta Miasta z dnia 23.04.2015. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 93/2015 Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 92/2015 Prezydenta Miasta z dnia 25.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 91/2015 Prezydenta Miasta z dnia 25.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Świętochłowice na rok szkolny 2015/2016 na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 90/2015 Prezydenta Miasta z dnia 25.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr V/36/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Mieście Świętochłowice – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 89/2015 Prezydenta Miasta z dnia 25.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 6.02.2015 r.  sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Świętochłowic do roku 2030 – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 6.02.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Świętochłowice na rok szkolny 2015/2016 na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 9/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XIX/232/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Aktywności Osób Starszych, Punkcie Noclegowym i Mieszkaniu Chronionym – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 6/2015 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 8.01.2015 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Świętochłowicach – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 524/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania  lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata – czytaj więcej

Zarządzenie Nr 523/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/352/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 517/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie nadania Statutu „Środowiskowemu Domu Samopomocy w Świętochłowicach” – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 516/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą “Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach” – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 484/2014 Prezydenta Miasta w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 – czytaj więcej.

Zarządzenie  Nr 475/2014 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia  6.11.2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 415/2014 z dnia 7.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie nagród pieniężnych dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 412/2014 z dnia 3.10.2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Bytomskiej w Świętochłowicach – czytaj więcej.

Zarządzenie nr 336/2014 z dnia 05.08.2014 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany Uchwały Nr XLIII/479/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, zmienionej Uchwałą  Nr XLVIII/526/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/479/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 oraz Uchwałą Nr LI/549/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/479/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, zmienionej Uchwałą  Nr XLVIII/526/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/479/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – czytaj dalej.

Zarządzenie nr 334/2014 z dnia 04.08.2014 w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pozytku Publicznego w Świetochłowicach w zakresie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Miasto Świętochłowice – czytaj dalej.

Zarządzenie nr 338/2014 z dnia 05.08.2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego W Świętochłowicach w zakresie w zakresie zmiany Uchwały Nr VI/63/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – czytaj dalej.

Zarządzenie nr 304/2014  z dnia 10.07.2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie nadania imienia Stadionowi Ośrodka Sportu i Rekreacji Skałka w Świętochłowicach – czytaj dalej.

Zarządzenie Nr 303/2014 z dnia 10.07.2014 r.  w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach  w sprawie  nadania nazwy rondu przy ul. Wojska Polskiego w Świętochłowicach imienia Świętego Jana Pawła – czytaj dalej.

Zarządzenie nr 246/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Świętochłowice – czytaj dalej.

Zarządzenie nr 247/2014 z dnia 16.06.2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/479/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014, z poźn. zm. – czytaj dalej.

Zarządzenie Nr 195/2014 z dnia 12.05.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy z siedzibą   w Świętochłowicach i włączenia jej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 173/2013 z dnia 25.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 oraz art. 42a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela – czytaj więcej.

Zarządzenie nr 142/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/479/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 137/2014 z dnia 3.04.2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Strategii Rozwoju Świętochłowic do roku 2030 – czytaj więcej.
Strategia Rozwoju Świętochłowic do roku 2030 – projekt

Zarządzenie Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 31.03.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – czytaj więcej.
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Zarządzenie Nr 122/2014 z dnia 27.03.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 121/2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie podwyższenia kryterium uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania “Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 120/2014 z dnia 27.03.2014 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach Pani Danuty Piątek do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 60/2014 z dnia 11.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 59/2014 z dnia 11.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 58/2014 z dnia 11.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwał Nr XXV/303/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 57/2014 z dnia 11.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – czytaj więcej.

Zarządzenie nr 55/2014 z dnia 10.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne,z wyłączeniem przedsiębiorców – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 50/2014 z dnia 5.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 49/2014 z dnia 5.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwał Nr XXV/303/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 48/2014 z dnia 5.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 47/2014 z dnia 5.02.2014r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 642/2013 z dnia 12.12.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany Uchwały nr XVI/199/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 643/2013 z dnia 12.12.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr X/95/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 października 2003 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach i nadania jej statutu – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 626/2013 z dnia 2.12.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 558/2013 z dnia 23.10.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XXV/302/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 557/2013 z dnia 23.10.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XXXVII/424/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 556/2013 z dnia 23.10.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XXV/306/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 555/2013 z dnia 23.10.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 554/2013 z dnia 23.10.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwał Nr XXV/303/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 552/2013 z dnia 22.10.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr X/95/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 października 2003 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach i nadania jej statutu – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 539/2013  z dnia 11.10.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr  529/2013 z  dnia  9 października 2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w sprawie górnych stawek opłat za usługi  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, świadczone przez gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie tej działalności  – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 499/2013 z dnia 20.09.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez osoby fizyczne – właścicieli lub zarządców budynków mieszkalnych, obiektów sakralnych, właścicieli lub najemców pojedynczych lokali mieszkalnych oraz przez wspólnoty mieszkaniowe – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 491/2013 z dnia 17.09.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 490/2013 z dnia 17.09.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Statutu “Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 126/2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XXVIII/338/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 125/2013 z dnia 28.02.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwał Nr XXV/303/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 105/2013 z dnia 15.02.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Świętochłowice na lata 2013 – 2017 – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 104/2013 z dnia 15.02.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych  oraz  ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata – czytaj więcej.

Zarządzenie Nr 103/2013 z dnia 15.02.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład  mieszkaniowego zasobu Gminy Świętochłowice – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.02.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr L/372/06 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 9.01.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Rady Miejskiej  w Świętochłowicach nr XXV /306/12 z dnia 28 listopada 2012r  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 9.01.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały nr XXV/304/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach  z dnia 28 listopada 2012r w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta  Miasta Świętochłowice z dnia 9.01.2013r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 15.11.2012r.w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9.11.2012r.w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9.11.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9.11.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świętochłowice – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9.11.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9.11.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 9.11.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 562/2012 z dnia 24.10.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 10.09.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 7.08.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji społecznych w zakresie zmiany Uchwały Nr XVI/200/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 marca 2012r. w sprawie szczególnych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 6.07.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmian dotyczących zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 29.06.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji społecznych w zakresie zmiany nazwy Muzeum Miejskiego w Świętochłowicach i nadaniu mu statutu – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 22.05.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działaności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Aktywizacji Osób Starszych, Punkcie Noclegowym i Mieszkaniu Chronionym – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 4.04.2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach w zakresie zmiany uchwały Nr V/38/11 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Świętochłowice w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 1.02.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji społecznych w zakresie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy  Społecznej w Świętochłowicach – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 11.01.2012r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – czytaj więcej.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 12.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie szczególnych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej – czytaj więcej.

Prezydent Miasta Świętochłowice przedstawia do pisemnych konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach – zarządzenie | projekt uchwały.

Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 8.08.2011r. w sprawie przeprowadzenia pisemnych konsultacji społecznych w zakresie zmiany uchwały Nr VIII/104/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie nadania Statutu „Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice oraz zmiany uchwały Nr VIII/105/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat – czytaj więcej.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia pisemnych konsultacji społecznych w zakresie nadania Statutu „Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” miasta Świętochłowice, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat, ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – czytaj więcej.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia pisemnych konsultacji społecznych Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 – czytaj więcej.

Projekt Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 – czytaj więcej.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania Statutu “Zespołowi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” Miasta Świętochłowice – czytaj więcej.

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku i klubie dziecięcym utworzonych przez Gminę Świętochłowice albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat – czytaj wiecej.