Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali

ikona

Wydawanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, budynków i lokali odbywa się poprzez:

– e-usługę (zalecane)

W tym celu należy przejść do geoportalu miasta Świętochłowice a następnie wybrać moduł ,,Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Po zarejestrowaniu i poprawnym zalogowaniu należy złożyć odpowiednie zamówienie, poczekać na otrzymanie Dokumentu Obliczenia Opłaty a następnie opłacić online lub przesłać potwierdzenie zapłaty. Po dokonanej opłacie materiały zostaną udostępnione w formie wskazanej w zamówieniu.

– złożenie wniosku (pobierz wniosek pdf)

Wniosek o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można złożyć bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego (ul. Katowicka 54 pok. 1), przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać pocztą elektroniczną na adres gk@swietochlowice.pl

We wniosku prosimy o podanie danych kontaktowych (telefon, e-mail).

Opłat należy dokonywać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty a następnie przekazać potwierdzenie zapłaty. Po dokonanej opłacie materiały zostaną udostępnione w formie wskazanej w zamówieniu.

Materiały zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są odpłatnie zgodnie z cennikiem będącym załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. (pobierz cennik)

Na podstawie art. 40b ust.2 ustawy z dnia 17 maja 19879 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy wydawane na żądanie:

 1. prokuratury;
 2. sądów rozpoznających sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa;
 3. organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich ustawowych zadań;
 4. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami mającymi na celu:
  1. ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w księdze wieczystej
  2. przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego,
  3. przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na rzecz Skarbu Państwa;
 5. Krajowego Zasobu Nieruchomości w związku z jego działaniami mającymi na celu regulację stanu prawnego nieruchomości wchodzących w skład Zasobu, o którym mowa  w art.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2018r. poz.2363 oraz z 2019r. poz.1309), oraz zbycie lub udostępnienie nieruchomości wchodzących w skład tego zasobu.

Wypisy z operatu ewidencyjnego zawierające dane podmiotów ewidencyjnych (w tym dane osobowe i numery ksiąg wieczystych) udostępnia się na żądanie:

 1. właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 2. organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;
 3. operatorów:
  1. sieci, w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. z2019r. poz.2410 oraz z2020r. poz.471),
  2. systemu przesyłowego, systemu dystrybucyjnego oraz systemu połączonego, w rozumieniu ustawy z dnia 10kwietnia 1997r. –Prawo energetyczne (Dz.U. z2019r.
   poz.755, zpóźn. zm.5));
 4. innych podmiotów niż wymienione w pkt 1–3, które mają interes prawny w tym zakresie.

Opłatę za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów należy wnieść na rachunek bankowy konta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 921 lub 924, pod adresem email gk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w pokoju 208 lub 211 (UM, Katowicka 54)