Urząd Stanu Cywilnego

Świętochłowice - Wydział Spraw ObywatelskichDane kontaktowe

Kierownik Tomasz Żebro
ul. Katowicka 53
Tel. 32 3491-955
usc@swietochlowice.pl

REJESTRACJA ZGONÓW – tel. 32 3491 951
REJESTRACJA URODZEŃ – tel. 32 3491 952
WYDAWANIE ODPISÓW – tel. 32 3491 953 / 955

Załatw sprawę - informacje, wnioski

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu rejestracji  stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, w tym w szczególności:

 1. Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w aktach stanu cywilnego oraz uzupełnianie danych  i sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego.
 2. Przyjmowanie w formie uroczystej, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.
 3. Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia dla osób urodzonych w Świętochłowicach.
 4. Wprowadzanie do rejestru PESEL zameldowania dziecka w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia.
 5. Występowanie o zmianę numeru PESEL w przypadku zmian w aktach stanu cywilnego.
 6. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.
 7. Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu nazwiska męża matki dziecku, którego ojciec jest nieznany lub nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.
 8. Przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.
 9. Sporządzanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa dla potrzeb związanych z zamiarem zawarcia małżeństwa konkordatowego.
 10. Wydawanie decyzji zezwalających na zawarcie związku małżeńskiego przed terminem miesięcznego wyczekiwania.
 11. Przyjmowanie oświadczeń od osób rozwiedzionych o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 12. Wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer PESEL.
 13. Transkrypcja aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, gdy fakt ten został zarejestrowany w księgach stanu cywilnego za granicą.
 14. Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego.
 15. Uzupełnianie treści aktów stanu cywilnego nie zawierających wszystkich danych.
 16. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństw za granicą.
 17. Dokonywanie wzmianek i przypisków w aktach stanu cywilnego na podstawie orzeczeń i postanowień sądowych krajowych i zagranicznych oraz innych instytucji.
 18. Aktualizacja, na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, w rejestrze PESEL danych odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa lub zgonu osoby posiadającej numer PESEL dla której nie sporządzono polskiego aktu stanu cywilnego.
 19. Wydawanie odpisów oraz zaświadczeń z akt stanu cywilnego.
 20. Prowadzenie postępowań w sprawach zmiany imion i nazwisk.
 21. Współpraca z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi za granicą oraz placówkami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce w zakresie rejestracji stanu cywilnego.
 22. Przechowywanie, zabezpieczenie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego, w tym prowadzenie archiwum akt Urzędu Stanu Cywilnego.
 23. Organizowanie uroczystości okolicznościowych związanych ze szczególnymi wydarzeniami wynikającymi z uregulowań prawa o aktach stanu cywilnego.