Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – ŚWIĘTOCHŁOWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

 

Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – ŚWIĘTOCHŁOWICE – MIASTO NA PRAWACH POWIATU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa:
XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów
z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

 

Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych oraz wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty kształcenia 25 uczniów uciekających z Ukrainy, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkoły podstawowej w Świętochłowicach poprzez realizację wymienionych poniżej działań.

 

Działania zaplanowane w projekcie:

  • realizacja zajęć dodatkowych z języka polskiego dla uczniów ukraińskich;
  • doposażenie sal oraz zakup sprzętu komputerowego, z którego będą korzystać uczniowie pochodzący
    z Ukrainy;
  • zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dla uczniów ukraińskich;
  • zatrudnienie w szkole asystenta międzykulturowego.

Realizacja projektu przyczyni się m.in. do przełamania barier językowych uczniów z Ukrainy, lepszego zrozumienia materiału omawianego podczas lekcji, poprawy kontaktów uczniów ukraińskich z rówieśnikami, lepszej adaptacji ucznia w szkole.

 

Beneficjent: Świętochłowice – Miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach

Okres realizacji projektu: 24.10.2022 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 62 647,06 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 53 250,00 zł