Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice

Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia poprzez wymianę istniejącego oświetlenia ulicznego na nowe w technologii LED w wybranych rejonach miasta Świętochłowice

Gmina Świętochłowice uprzejmie informuję, że w 2021 roku planowana jest realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w wybranych rejonach miasta Świętochłowice”.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT, nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19. Okres realizacji: 10.12.2019 r. – 31.12.2021 r.

W dniu 6 października 2020 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Świętochłowice, a Województwem Śląskim.

Planowana całkowita wartość projektu: 1.587.202,92 zł

Udział własny Gminy Świętochłowice: 238.080,44 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1.349.122,48 zł (85% wydatków kwalifikowanych do dofinansowania).

Przedmiotem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świętochłowice docelowo w 69 lokalizacjach. Zakres prac obejmuje wymianę istniejących opraw sodowych na efektywne energetycznie oprawy typu LED. Łącznie w ramach projektu zamontowanych zostanie 632 szt. nowych opraw. Wykaz ulic z ilością opraw do modernizacji znajduje się pod tym adresem.

Zakres projektu przyczyni się do:

  • Poprawy stanu technicznego urządzeń oświetleniowych, zmniejszenia energochłonności oświetlenia (obniżenie wysokości opłat z tytułu pobranej energii elektrycznej i świadczonych usług dystrybucyjnych)
  • Ograniczenie nakładów – kosztów utrzymania oświetlenia przez Gminę Świętochłowice
  • Zmniejszenie emisji do środowiska CO2
  • Poprawy bezpieczeństwa użytkowania ciągów drogowych objętych projektem.

Głównym kryterium modernizacji oświetlenia w obrębie wybranych w ramach projektu ulic w Gminie Świętochłowice jest poprawa jego efektywności energetycznej. Zarządcą powstałej infrastruktury będzie Gmina Świętochłowice.

Tym samym po zakończeniu projektu wszystkie oprawy stanowiące własność Gminy Świętochłowice będą efektywne i energooszczędne.