Wydział Organizacyjny

Dane kontaktowe

Naczelnik Agnieszka Szymczyk
pokój 315
Tel. 32 3491-844
or@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Organizacyjnego należy prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Urzędu, spraw kadrowych, administrowaniem budynkami i pomieszczeniami Urzędu, sprzętem, ubezpieczeniem mienia, zaopatrzeniem,  przyjmowaniem, wysyłaniem, rozdzielaniem korespondencji, archiwum zakładowego, biurem rzeczy znalezionych, w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie zbioru i rejestru zarządzeń wydanych przez Prezydenta Miasta.
 2. Prowadzenie zbioru i rejestru upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez Prezydenta Miasta oraz koordynowanie spraw w tym zakresie.
 3. Prowadzenie rejestru pisemnych poleceń służbowych wydanych przez Prezydenta Miasta.
 4. Prowadzenie rejestru wydanych dla wykonawców poświadczeń w zakresie wykonanych robót budowlanych, dostaw i usług.
 5. Przyjmowanie, rejestrowanie skarg i wniosków, w tym prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków.
 6. Przyjmowanie, rejestrowanie petycji, w tym prowadzenie centralnego rejestru petycji oraz koordynowanie spraw związanych z rozpatrywaniem petycji.
 7. Prowadzenie zbioru zawartych z organami administracji rządowej porozumień w sprawie wykonywania przez Miasto zadań z zakresu tej administracji.
 8. Prowadzenie zbioru porozumień w sprawach wykonywania zadań publicznych zawieranych z innymi jednostkami samorządowymi.
 9. Prowadzenie zbioru statutów oraz regulaminów miejskich jednostek organizacyjnych.
 10. Prowadzenie zbioru dokumentów kontroli wewnętrznych i zewnętrznych Urzędu Miejskiego.
 11. Prowadzenie Centralnego Rejestru Umów.
 12. Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z Sejmikiem i Zarządem Województwa Śląskiego oraz organami samorządowymi innych gmin i powiatów.
 13. Koordynowanie współpracy Urzędu Miejskiego z urzędami administracji rządowej.
 14. Koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 15. Opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności Prezydenta Miasta na sesję Rady Miejskiej.
 16. Wykonywanie czynności protokołowania.
 17. Zapewnienie obsługi administracyjno – kancelaryjnej Sekretarza Miasta, Miejskiego Rzecznika Konsumentów i radców prawnych.
 18. Prowadzenie wykazu podmiotów wyznaczonych przez Prezydenta Miasta, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 19. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie, w tym prowadzenie rejestru ryzyk, oceny ryzyka oraz doskonalenie mechanizmów kontroli.
 20. Koordynacja działań w zakresie procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie.
 21. Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów/kierowników miejskich jednostek organizacyjnych z wyłączeniem szkół i placówek oświatowych.
 22. Prowadzenie spraw dotyczących zarządzania etatami i dysponowania funduszem wynagrodzeń. 
 23. Organizowanie prac związanych z przeprowadzaniem i dokumentowaniem okresowych przeglądów kadrowych i ocen kwalifikacyjnych pracowników.
 24. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem porządku i dyscypliny pracy w Urzędzie oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie.
 25. Koordynowanie szkoleń zawodowych, prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.
 26. Prowadzenie spraw dotyczących użytkowania samochodów prywatnych pracowników Urzędu do celów służbowych, w tym rozliczanie przyznanych limitów.
 27. Organizowanie staży oraz przygotowania zawodowego dla bezrobotnych, praktyk zawodowych w urzędzie dla młodzieży szkół średnich i wyższych.
 28. Prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 29. Zarządzanie budynkami i pomieszczeniami Urzędu, sprzętem, w tym ochrona budynków, zabezpieczenie przeciwpożarowe, dostawa mediów, dostawa usług telekomunikacyjnych, utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym.
 30. Zakupy zaopatrzeniowe, prowadzenie gospodarki materiałami zaopatrzeniowymi, odzieżą służbową i urządzeniami stanowiącymi wyposażenie Urzędu.
 31. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją taboru samochodowego Urzędu.
 32. Przyjmowanie, wysyłanie, rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu, w tym dokonywanie elektronicznej rejestracji korespondencji wpływającej do Urzędu.
 33. Obsługa centrali telefonicznej i urządzeń służących do monitoringu Urzędu.
 34. Rozliczanie kosztów związanych z zanieczyszczeniem środowiska przez spaliny z samochodów służbowych i kotłowni centralnego ogrzewania.
 35. Zaopatrzenie w pieczątki, pieczęcie, tablice urzędowe oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.
 36. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem biletów tramwajowych.
 37. Prowadzenie spraw związanych z wynajmem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miejskiego, w tym wystawianie faktur za wynajem.
 38. Prowadzenie ewidencji i wykonywanie czynności związanych z wywieszaniem dokumentów na tablicach ogłoszeń.
 39. Prowadzenie spraw związanych z ewidencjonowaniem i rozliczaniem prywatnych rozmów telefonicznych ze służbowej stacji telefonicznej.
 40. Prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowej gospodarki magazynowej.
 41. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Miasta.
 42. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych, w tym ewidencjonowanie, przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.
 43. Zapewnienie zabezpieczenia technicznego, materialnego, obsługę środków finansowych przy wykonywaniu zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, do Sejmu RP, Senatu RP, Parlamentu Europejskiego, samorządowymi oraz przeprowadzanymi referendami i spisami powszechnymi.
 44. Wprowadzanie danych do BDO.
 45. Prowadzenie archiwum zakładowego w tym:
  1. gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie dokumentacji wytwarzanej w urzędzie;
  2. przyjmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych na stan archiwum zakładowego;
  3. udostępnianie dokumentacji komórkom organizacyjnym tut. Urzędu;
  4. brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
  5. przygotowywanie zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących działania archiwum i czynności kancelaryjnych;
  6. bieżący nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w urzędzie;
  7. przygotowywanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego do archiwum państwowego.

W ramach Wydziału działa Referat Kadr.