Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej

Dane kontaktowe

Naczelnik Janusz Kalafarski
pokój 310, 311
Tel. 32 3491 845, 32 3491 846, 32 3491 847
rps@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej należy prowadzenie spraw społecznych, spraw związanych z pozyskiwaniem, rozliczaniem środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności:

 1. Podejmowanie działań i określanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej w mieście.
 2. Opracowywanie planów i koordynowanie na terenie Miasta obchodów rocznic, uroczystości świąt państwowych.
 3. Prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez miejskich organizowanych i współorganizowanych przez Miasto.
 4. Współpraca z rządowymi i samorządowymi instytucjami kultury oraz z instytucjami pozarządowymi działającymi w obszarze kultury, sztuki, ochrony miejsc pamięci narodowej i tożsamości regionalnej, ze środowiskami twórców i organizatorów działalności kulturalnej, w tym w zakresie działalności amatorskiej oraz koordynowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury.
 5. Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury, w tym wydawanie odpisów pełnych lub skróconych z tego rejestru.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej i tożsamości regionalnej.
 7. Współpraca z organizacjami i środowiskami kombatanckimi.
 8. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 9. Współpraca z rządowymi i samorządowymi instytucjami oraz z instytucjami pozarządowymi działającymi w obszarze sportu.
 10. Wykonywanie czynności związanych z powołaniem i działaniem Rady Sportu oraz koordynowanie współpracy w zakresie realizacji jej zadań.
 11. Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze ochrony zdrowia w zakresie sportu i kultury.
 12. Wykonywanie zadań związanych z nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim, mediacją oraz edukacją prawną.
 13. Prowadzenie obsługi konsultacji z Miejską Radą Pożytku Publicznego.
 14. Podejmowanie działań związanych ze wspieraniem realizacji zadania publicznego lub powierzeniem realizacji zadania publicznego, sprawowanie nadzoru, prowadzenie bieżącej kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, również w siedzibie beneficjenta i w oparciu o dokumenty źródłowe w tym faktur, w obszarze działalności Wydziału.
 15. Współpraca z jednostkami i instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej.
 16. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w zakresie organizacji otwartych konkursów ofert z obszaru pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 17. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Miasta prowadzonych przez podmioty realizujące działalność pożytku publicznego oraz prowadzenie rejestru tych placówek.
 18. Wdrażanie strategii dostępności.
 19. Obsługa karty 3Plus, Karty Dużej Rodziny.
 20. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 21. Sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, funkcjonującymi na terenie Miasta, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
 22. Inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami.
 23. Przygotowywanie i koordynowanie działań związanych z realizacją programów zdrowotnych.
 24. Współpraca z instytucjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia.
 25. Przygotowywanie, w uzgodnieniu z samorządem aptekarskim, propozycji rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta.
 26. Prowadzenie całości spraw dotyczących izby wytrzeźwień.
 27. Sprawowanie nadzoru nad realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w tym przygotowywanie Programu i prowadzenie sprawozdawczości w zakresie Programu.
 28. Organizacja prac związanych z przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 29. Obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 30. Gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, możliwych do wykorzystania dla realizacji zadań Miasta.
 31. Informowanie komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych o finansowych, organizacyjnych i prawnych możliwościach zapewnienia środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł na realizację projektów wynikających z zadań własnych i Strategii Rozwoju Miasta.
 32. Informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie pozyskiwania przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta środków z funduszy europejskich oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych na realizację zadań własnych i Strategii Rozwoju Miasta.
 33. Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem aplikacji dla projektów przewidzianych do finansowania przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych.
 34. Opracowywanie koncepcji wdrażania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.
 35. Prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne miasta, które korzystają z funduszy europejskich oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych.
 36. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie projektów realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne miasta, finansowanych ze środków funduszy europejskich oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych.
 37. Sporządzanie analiz oraz koordynowanie spraw związanych z rozliczeniem wydatkowania przyznanych środków.
 38. Współpraca i pomoc w przygotowywaniu wniosków i aplikacji przez miejskie jednostki organizacyjne dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych.
 39. Współpraca ze związkami międzygminnymi w zakresie przygotowywania i realizacji wspólnych projektów.
 40. Kreowanie Strategii Rozwoju Miasta, koordynowanie opracowywania wszystkich programów miejskich, w tym opracowywanie analiz strategicznych oraz promocja założeń Strategii Rozwoju Miasta i innych programów rozwojowych.
 41. Opiniowanie inicjatyw i projektów pod względem ich celowości i zgodności z polityką rozwoju Miasta.
 42. Opracowywanie analiz społeczno-gospodarczych dotyczących sytuacji Miasta, gromadzenie danych liczbowych i statystycznych, wykonywanie na ich podstawie opracowań.
 43. Prowadzenie badań w zakresie oceny efektów działalności Miasta, badanie poziomu jakości życia mieszkańców.
 44. Opracowywanie corocznego raportu o stanie Miasta.
 45. Organizowanie i prowadzenie konsultacji społecznych mających na celu włączenie szerokich grup społecznych do współpracy z samorządem lokalnym.

Wydział sprawuje nadzór nad działalnością następujących jednostek organizacyjnych Miasta: Ośrodka Pomocy Społecznej, pełniącego również funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Przystań”, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej “Złota Jesień”, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności oraz Centrum Integracji Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Ośrodka Sportu i Rekreacji “Skałka” oraz miejskich instytucji kultury.