Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej

Dane kontaktowe

Naczelnik Inga Niedzielska
pokój 310, 311
Tel. 32 3491 845, 32 3491 846, 32 3491 847
rps@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej należy prowadzenie spraw społecznych, spraw związanych z pozyskiwaniem, rozliczaniem środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności:

 1. Podejmowanie działań i określanie kierunków rozwoju działalności kulturalnej w Mieście Świętochłowice.
 2. Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury oraz koordynowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa.
 3. Współdziałanie ze środowiskami twórców i organizatorów działalności kulturalnej, w tym w zakresie działalności amatorskiej.
 4. Opracowywanie planów i koordynowanie organizacji obchodów rocznic, uroczystości i imprez kulturalnych inicjowanych przez Miasto.
 5. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami i związkami twórców w zakresie kultury i sztuki.
 6. Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 7. Podejmowanie działań związanych ze wspieraniem realizacji zadania publicznego lub powierzeniem realizacji zadania publicznego w obszarze kultury i sztuki przez wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 8. Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury, w tym wydawanie odpisów pełnych lub skróconych z tego rejestru.
 9. Sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury: Muzeum Powstań Śląskich, Centrum Kultury Śląskiej, Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 10. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej i tożsamości regionalnej polegających na tworzeniu i utrzymaniu tych miejsc.
 11. Przygotowywanie i koordynowanie działań związanych z realizacją miejskich programów polityki zdrowotnej, w tym prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na ich realizację.
 12. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie  ochrony zdrowia.
 13. Przygotowywanie, w uzgodnieniu z samorządem aptekarskim, propozycji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta.
 14. Przygotowywanie i koordynowanie akcji profilaktycznych i prozdrowotnych organizowanych w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
 15. Podejmowanie działań związanych ze wspieraniem realizacji zadania publicznego lub powierzeniem realizacji zadania publicznego w obszarze zdrowia przez wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 16. Sporządzanie sprawozdań zbiorczych, na podstawie informacji od poszczególnych dysponentów środków o wykorzystanej dotacji w obszarze pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia.
 17. Sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania i sprawozdania z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  • za bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium, opłacanej przez powiatowe urzędy pracy,
  • za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacanej przez placówkę lub dom,
  • za uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
  • z innego tytułu, opłacanej przez szkołę.
 18. Przygotowanie i realizacja porozumień z podmiotami leczniczymi zawartych w trybie art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w których zakwaterowani są małoletni urodzeni w Świętochłowicach.
 19. Wprowadzanie i aktualizacja danych w Rejestrze Żłobków, rozpatrywanie wniosków o wpis, zmianę w wpisie lub wykreślenie z rejestru.
 20. Sporządzanie i przekazywanie Wojewodzie Śląskiemu rocznych sprawozdań z realizacji zadań ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.
 21. Sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, funkcjonującymi na terenie Miasta, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
 22. Obsługa administracyjna punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 23. Podejmowanie działań związanych ze wspieraniem realizacji zadania publicznego lub powierzeniem realizacji zadania publicznego w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 24. Przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w części będącej właściwością Wydziału.
 25. Przekazywanie dotacji niepublicznym i publicznym szkołom, niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formą wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Świętochłowic.
 26. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
 27. Wykonywanie powierzonych czynności w zakresie nadzoru nad działalnością Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”.
 28. Wykonywanie czynności związanych z powołaniem Rady Sportu oraz koordynowanie współpracy w zakresie realizacji jej zadań.
 29. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami i związkami sportowymi w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 30. Podejmowanie działań związanych ze wspieraniem realizacji zadania publicznego lub powierzeniem realizacji zadania publicznego w obszarze kultury fizycznej przez wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 31. Obsługa wniosków i przygotowanie umów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 32. Kontrola prawidłowości wydatkowania przez kluby sportowe w ramach zawartej umowy dotacji celowych udzielonych na realizację zadania własnego Miasta Świętochłowice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
 33. Realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
 34. Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze kultury fizycznej, sportu i turystyki.
 35. Wykonywanie powierzonych czynności w zakresie nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, pełniącego również funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Przemocy w Rodzinie „Przystań”, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień”, Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1, Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy.
 36. Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie opieki społecznej na terenie miasta lub na rzecz mieszkańców.
 37. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętochłowicach w zakresie organizacji otwartych konkursów ofert z obszaru pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 38. Wykonywanie zadań związanych z realizacją uchwały Nr XXXIII/291/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Świętochłowice programu „Trzy Plus”.
 39. Wykonywanie zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, rozporządzeń i innych przepisów regulujących tę kwestię.
 40. Koordynacja zadań w zakresie prowadzenia domu pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie na terenie Miasta Świętochłowice, w tym m. in. przygotowywanie dyspozycji przelewów.
 41. Sporządzanie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych.
 42. Obsługa zadania na rzecz osób niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej ze Świętochłowic, Bytomia, Chorzowa i Katowic na terenie miast nawzajem się uzupełniających.
 43. Organizacja prac związanych z przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. 
 44. Wykonywanie czynności w zakresie kontroli prawidłowości realizacji przez organizacje pozarządowe w ramach zawartej umowy zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, nieodpłatnej pomocy prawnej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wydatkowania przekazanych im środków finansowych.
 45. Analiza merytoryczna sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki, kultury fizycznej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, nieodpłatnej pomocy prawnej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
 46. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy tworzeniu projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynowanie, sprawowanie nadzoru i wykonywanie zadań związanych z jego realizacją.
 47. Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.
 48. Prowadzenie całości spraw dotyczących zabezpieczenia dla mieszkańców miejsc w izbach wytrzeźwień.
 49. Przygotowywanie, koordynowanie akcji profilaktycznych i prozdrowotnych organizowanych w zakresie wychowania w trzeźwości oraz przeciwdziałania alkoholizmowi.
 50. Obsługa administracyjna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 51. Prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych.
 52. Opracowywanie i realizacja Strategii Rozwoju Miasta, koordynowanie realizacji wszystkich programów miejskich.
 53. Inicjowanie i podejmowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju miasta, a także opiniowanie inicjatyw i projektów pod katem ich zgodności z polityką rozwoju miasta.
 54. Prowadzenie monitoringu i ewaluacji wdrażania strategii rozwoju miasta i innych programów miejskich, z uwzględnieniem odchyleń od założonych celów i przyjętego harmonogramu.
 55. Podejmowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu związanych z promocją i upowszechnieniem założeń Strategii Rozwoju Miasta i innych programów rozwojowych miasta.
 56. Opracowywanie corocznego raportu o stanie Miasta.
 57. Gromadzenie informacji oraz analiza danych dot. funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, możliwych do wykorzystania dla realizacji zadań Gminy.
 58. Informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy o finansowych, organizacyjnych i prawnych możliwościach uzyskania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych i zadań wynikających ze strategii rozwoju Miasta.
 59. Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o dotacje dla projektów przewidzianych do finansowania przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych, w tym kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki, przechowywanie jej i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.
 60. Opracowywanie koncepcji wdrażania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. 
 61. Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań Wydziału, na które uzyskano dofinansowanie ze środków funduszy europejskich oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji.
 62. Sporządzanie harmonogramów płatności, okresowych sprawozdań i wniosków o płatność dla zadań objętych zewnętrznym dofinansowaniem.
 63. Obsługa informatyczna, na platformie LSI, projektów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy (OPS, CIS, MOZ, szkoły i placówki oświatowe), które uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 64. Prowadzenie zbiorczej ewidencji, sprawowanie nadzoru i koordynowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych realizowanych przez komórki Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Gminy.
 65. Współpraca z gminami w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów.
 66. Współpraca z gminami (związkami gmin) oraz udział w spotkaniach roboczych organizowanych m. in. przez Urząd Marszałkowski, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, miasta podregionu katowickiego, przygotowywanie materiałów i propozycji pism w zakresie korespondencji prowadzonej z biurem Subregionu Centralnego i podregionu katowickiego.
 67. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie projektów realizowanych przez komórki Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta, dofinansowanych ze środków funduszy zewnętrznych.