Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej

Dane kontaktowe

Naczelnik Inga Niedzielska
pokój 310, 311
Tel. 32 3491 845, 32 3491 846, 32 3491 847
rps@swietochlowice.pl

Załatw sprawę – informacje, wnioski


Zdrowie i osoby niepełnosprawne


Kultura i sport


Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Rozwoju i Polityki Społecznej należy prowadzenie spraw społecznych, spraw związanych z pozyskiwaniem, rozliczaniem środków z funduszy europejskich oraz z innych źródeł krajowych i zagranicznych, w tym w szczególności:

1) Kreowanie polityki kulturalnej w Mieście Świętochłowice, w tym współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami i związkami i środowiskami twórców, organizatorów działalności kulturalnej, w tym w zakresie działalności amatorskiej oraz koordynowanie współpracy z innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa, a także opracowywanie planów i koordynowanie organizacji wydarzeń kulturalnych inicjowanych przez miasto.

2) Wspieranie inicjatyw lokalnych w sferze kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i turystyki.

3) Prowadzenie rejestru miejskich instytucji kultury, w tym wydawanie odpisów pełnych lub skróconych z tego rejestru.

4) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony miejsc pamięci narodowej i tożsamości regionalnej w tym polegających na tworzeniu i utrzymaniu tablic pamięci i pomników.

5) Podejmowanie działań związanych z realizacją zadań publicznych w obszarze kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także – we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętochłowicach – w zakresie pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych przez wyłonione w drodze otwartego konkursu ofert organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6) Wykonywanie czynności w zakresie kontroli prawidłowości realizacji przez organizacje pozarządowe, w ramach zawartej umowy, zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności wydatkowania przekazanych im środków finansowych.

7) Analiza merytoryczna sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych z kultury i sztuki, ochrony zdrowia, kultury fizycznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

8) Organizacja prac związanych z przeprowadzaniem otwartych konkursów ofert w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii z ustawy o zdrowiu publicznym, w tym analiza merytoryczna sprawozdań końcowych z wykonania zadań publicznych i wykonywanie czynności w zakresie kontroli prawidłowości realizacji w ramach zawartej umowy, zadań publicznych, w szczególności wydatkowania przekazanych im środków finansowych.

9) Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, w tym stowarzyszeniami i związkami sportowymi w zakresie kultury fizycznej i sportu.

10) Obsługa wniosków i przygotowanie umów w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

11) Kontrola prawidłowości wydatkowania przez kluby sportowe w ramach zawartej umowy dotacji celowych udzielonych na realizację zadania własnego Miasta Świętochłowice w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

12) Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

13) Wykonywanie powierzonych czynności związanych z powołaniem Rady Sportu oraz koordynowanie współpracy w zakresie realizacji jej zadań.

14) Realizacja zadań związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

15) Przygotowywanie i koordynowanie działań związanych z realizacją miejskich programów polityki zdrowotnej, w tym prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na ich realizację, a także przygotowywanie i koordynowanie akcji profilaktycznych i prozdrowotnych organizowanych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

16) Wypełnianie i weryfikacja danych uzupełnianych również przez jednostki miejskie w sprawozdaniach zbiorczych przekazywanych do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego poprzez Centralną Aplikację Statystyczną, kontrola terminowości przekazywania sprawozdań jednostkowych sporządzanych przez jednostki miejskie za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej.

17) Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia.

18) Przygotowywanie, w uzgodnieniu z samorządem aptekarskim, propozycji rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta.

19) Sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania i sprawozdania z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne:

– za bezrobotnych niepobierających zasiłku lub stypendium, opłacanej przez powiatowe urzędy pracy,

– za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze lub w domu pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, opłacanej przez placówkę lub dom,

– za uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,

– z innego tytułu, opłacanej przez szkołę.

20) Przygotowanie i realizacja porozumień z podmiotami leczniczymi zawartych w trybie art. 18 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w których zakwaterowani są małoletni urodzeni w Świętochłowicach.

21) Wprowadzanie i aktualizacja danych w Rejestrze Żłobków, rozpatrywanie wniosków o wpis, zmianę we wpisie lub wykreślenie z rejestru.

22) Sporządzanie i przekazywanie Wojewodzie Śląskiemu rocznych sprawozdań z realizacji zadań ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

23) Sprawowanie nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, funkcjonującymi na terenie Miasta, w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.

24) Przekazywanie dotacji niepublicznym i publicznym szkołom, niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Świętochłowic.

25) Sporządzanie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na podstawie uzyskanego z terenu miasta zapotrzebowania.

26) Kreowanie polityki Miasta w zakresie aktywizacji i integracji społecznej, w tym organizacja, realizacja, aktualizacja i walidacja programów społecznych, skierowanych do mieszkańców Miasta, a także współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie pomocy i opieki społecznej na terenie miasta lub na rzecz mieszkańców.

27) Wykonywanie zadań związanych z realizacją miejskiego programu Karta „Trzy Plus”.

28) Wykonywanie zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, rozporządzeń i innych przepisów regulujących tę kwestię.

29) Obsługa zadania na rzecz osób niepełnosprawnych uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej ze Świętochłowic, Bytomia, Chorzowa i Katowic na terenie miast nawzajem się uzupełniających.

30) Obsługa administracyjna punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

31) Przygotowywanie okresowych sprawozdań z realizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w części będącej właściwością Wydziału.

32) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy tworzeniu projektu Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz koordynowanie, sprawowanie nadzoru i wykonywanie zadań związanych z jego realizacją, w tym przygotowywanie, koordynowanie akcji profilaktycznych i prozdrowotnych organizowanych w zakresie wychowania w trzeźwości oraz przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i uzależnieniom behawioralnym.

33) Przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

34) Prowadzenie całości spraw dotyczących zabezpieczenia dla mieszkańców miejsc w izbach wytrzeźwień.

35) Prowadzenie obsługi administracyjno-biurowej Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, w tym konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych.

36) Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju Miasta, w tym przede wszystkim Strategii Rozwoju Miasta i programów rozwojowych Miasta, a także opiniowanie inicjatyw i projektów pod kątem ich zgodności z polityką rozwoju Miasta.

37) Opracowywanie i realizacja, w tym prowadzenie monitoringu i ewaluacji wdrażania Strategii Rozwoju Miasta i innych programów miejskich, a także podejmowanie i koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu związanych z promocją i upowszechnieniem założeń Strategii Rozwoju Miasta i innych programów rozwojowych miasta.

38) Opracowywanie corocznego raportu o stanie Gminy.

39) Gromadzenie informacji oraz analiza danych dotyczących funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł finansowania, możliwych do wykorzystania dla realizacji zadań Gminy.

40) Informowanie i prowadzenie działań edukacyjnych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy o finansowych, organizacyjnych i prawnych możliwościach uzyskania środków zewnętrznych na realizację zadań własnych i zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Miasta.

41) Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z przygotowaniem wniosków o dotacje dla projektów przewidzianych do finansowania przy udziale środków ze źródeł zewnętrznych, w tym kompletowanie dokumentacji wymaganej przez instytucje przyznające środki, przechowywanie jej i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi.

42) Opracowywanie koncepcji wdrażania projektów, które uzyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

43) Prowadzenie spraw związanych z finansowaniem zadań Wydziału, na które uzyskano dofinansowanie ze środków funduszy europejskich oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji.

44) Sporządzanie harmonogramów płatności, okresowych sprawozdań i wniosków o płatność dla zadań objętych zewnętrznym dofinansowaniem.

45) Obsługa informatyczna, na platformie LSI, projektów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy (OPS, CIS, MZO, szkoły i placówki oświatowe), które uzyskały dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

46) Prowadzenie zbiorczej ewidencji, sprawowanie nadzoru i koordynowanie projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich oraz innych źródeł krajowych i zagranicznych realizowanych przez komórki Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Gminy.

47) Współpraca z gminami (związkami gmin) w zakresie przygotowania i realizacji wspólnych projektów oraz udział w spotkaniach roboczych organizowanych m. in. przez Urząd Marszałkowski, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię, miasta podregionu katowickiego, przygotowywanie materiałów i propozycji pism w zakresie korespondencji prowadzonej z biurem Subregionu Centralnego i podregionu katowickiego.

48) Wykonywanie powierzonych czynności w zakresie nadzoru nad działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej, pełniącego również funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności, Centrum Integracji Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka”, w tym nad organizacją przez OSiR wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

49) Sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury: Muzeum Powstań Śląskich, Centrum Kultury Śląskiej, Miejską Biblioteką Publiczną w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

50) Sprawowanie nadzoru i koordynowanie projektów realizowanych przez komórki Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne miasta, dofinansowanych ze środków funduszy zewnętrznych.