Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Dane kontaktowe

Naczelnik Janusz Sobczyk
pokój 8
Tel. 32 3491-960
bzk@swietochlowice.pl

Ważne informacje:

 • Informacja dotycząca środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku  wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Zakładu Przerobu Złomu Akumulatorowego Baterpol S.A. w Świętochłowicach – czytaj więcej

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ramach którego funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, należy prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, obrony cywilnej, zgromadzeń publicznych, imprez masowych w tym w szczególności:

 1. Kierowanie, monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie Miasta, w sytuacjach wystąpienia awarii technicznych, klęsk żywiołowych oraz innych zdarzeń kryzysowych.
 2. Koordynowanie działalności służb miejskich w usuwaniu awarii technicznych urządzeń infrastruktury komunalnej wymagających współdziałania różnych jednostek organizacyjnych.
 3. Opracowywanie, uzgadnianie i aktualizacja miejskiego planu zarządzania kryzysowego.
 4. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego.
 5. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatów.
 6. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
 7. Organizowanie i realizowanie zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.
 8. Wykonywanie zadań w zakresie obrony cywilnej, w tym: planowanie realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, przygotowywanie i kierowanie formacjami obrony cywilnej, opracowywanie planu obrony cywilnej Miasta oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony cywilnej podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, budowlami ochronnymi, systemem alarmowania, organizowanie i prowadzenie szkoleń formacji obrony cywilnej oraz szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 9. Opracowanie programu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz koordynacja jego realizacji.
 10. Przygotowanie organów samorządowych do realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 11. Przygotowanie stanowiska kierowania Prezydenta Miasta oraz jego ochrony na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 12. Realizacja przedsięwzięć przygotowawczych do przekazania obiektów infrastruktury technicznej, socjalno – bytowej oraz magazynowej na doraźne potrzeby Sił Zbrojnych.
 13. Przyjmowanie i rejestracja zawiadomień o organizowaniu imprez kulturalnych poza stałą siedzibą instytucji lub w sposób objazdowy.
 14. Prowadzenie postępowań w sprawach zgromadzeń publicznych.
 15. Opiniowanie wniosków Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz innych służb i inspekcji w zakresie dofinansowywania kosztów ich funkcjonowania.
 16. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie organizacji akcji kurierskiej, rejestracji i kwalifikacji wojskowej, świadczeń na rzecz obrony oraz realizacji szczególnych uprawnień żołnierzy i ich rodzin.
 17. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
 18. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów ustawy o stanie klęski żywiołowej.
 19. Prowadzenie spraw  związanych z bezpieczeństwem imprez masowych, w tym wydawanie lub odmawianie zezwoleń na przeprowadzenie imprez, kontrolowanie zgodności przebiegu imprez.
 20. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych.
 21. Prowadzenie spraw związanych z organizacją zgromadzeń.
 22. Prowadzenie postępowań związanych z usuwaniem z dróg pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub nieużywanych.
 23. Prowadzenie spraw o przepadek pojazdu.
 24. Sprawowanie kontroli nad usługami świadczonymi przez podmioty wyznaczone do usuwania pojazdów oraz do prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych.
 25. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych prawidłowości wykonywania zadań obronnych przez miejskie jednostki organizacyjne.
 26. Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego funkcjonującego w ramach Wydziału, należy:
  • Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
  • Współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
  • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
  • Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
  • Współpraca z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
  • Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa;
  • Obsługa monitoringu wizyjnego miasta.