Rejestracja działalności gospodarczej

ikona

Od dnia 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Składają się na nią ustawy:

 • Prawo przedsiębiorców
 • Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu jest Prawo przedsiębiorców, które określa najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby fizyczne, które zamierzają założyć działalność gospodarczą, albo osoby fizyczne, które chcą prowadzić działalność jako wspólnicy spółki cywilnej, podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Spółka cywilna jest umową uregulowaną w art. 860 i nast. Kodeksu cywilnego. Prowadzenie działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej wymaga zarejestrowania się w CEIDG przez wszystkich wspólników oraz zawarcia umowy. Umowa spółki cywilnej powinna być stwierdzona pismem. W pierwszej kolejności należy złożyć dokumenty we właściwym Urzędzie Skarbowym (NIP2) oraz właściwym Urzędzie Statystycznym (RG1, RG2)

Wniosek CEIDG-1 można złożyć poprzez:

 • Założenie konta na CEIDG (powiązanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego z systemem), zalogowanie się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie (podpisanie) go elektronicznie.
 • Bez logowania się do CEIDG, przygotowanie wniosku on-line i podpisanie go w dowolnym urzędzie gminy (należy zapamiętać nr wniosku).
 • Pobranie i złożenie wniosku papierowego w dowolnym urzędzie gminy/miasta; gmina przekształca go na wniosek elektroniczny.
 • Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy; podpis musi być notarialnie potwierdzony.

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • wnioskiem o uzyskanie, zmianę albo skreślenie wpisu w rejestrze REGON;
 • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
 • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS)

Opłaty

Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.

W związku z wejściem z dniem 30 kwietnia 2018 r. przepisów Konstytucji Biznesu informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców wprowadzono tzw. działalności nierejestrowe, które będą dotyczyć m.in. drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, np. dorywczego handlu lub okazjonalnych usług. Jeśli przychody z tej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie trzeba jej rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dochody z takiej działalności będą opodatkowane na zasadach ogólnych. Działalność nierejestrowa możliwa będzie dla osób, które wykonują działalność osobiście (nie w spółce) oraz przez ostatnie 5 lat nie prowadziły firmy. Działalność taka nie może być objęta wymogiem uzyskania koncesji, pozwolenia czy licencji.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 941 lub 871, pod adresem email biznes@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w Referacie Działalności Gospodarczej w budynku przy ul. Katowickiej 53.