Kultura

Ośrodki kultury w Świętochłowicach

Centrum Kultury Śląskiej

CKŚ ZgodaCentrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach zostało powołane 1 stycznia 2004 r. decyzją Rady Miejskiej w Świętochłowicach do organizowania i koordynowania wydarzeń kulturalnych w mieście. Czerpiąc z doświadczeń i zaplecza technicznego Domów Kultury “Zgoda” i “Grota” – na bazie których utworzono Centrum; nasza instytucja wypełnia swoją misję poprzez rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami kultury, artystami zawodowymi i nieprofesjonalnymi oraz wspierając i promując młodych twórców wich działalności.

Centrum Kultury Śląskiej mieści się w dwóch budynkach zlokalizowanych w dzielnicy Lipiny i Zgoda. Dzięki temu dysponuje sceną kameralna (ok. 200 miejsc) jak również salą widowiskową (ok. 400 miejsc siedzących z możliwością aranżacji przestrzeni wnętrza) posiadającą głęboką scenę (18mx10m) z zapleczem technicznym. Dodatkowym atutem budynku CKŚ-Zgoda jest usytuowanie w malowniczym parku ze starym drzewostanem. Integralną część instytucji stanowi Galeria Sztuki w CKŚ-Lipiny wystawiająca prace artystów plastyków z kraju i zagranicy.

Celem Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach jest budowanie i wspieranie szeroko rozumianej kultury, rozrywki i sztuki jako ważnych i twórczych sfer w mieście i regionie, wpływających na jakość życia mieszkańców.

Adres strony internetowej: http://cks.org.pl/

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Muzeum Powstań ŚląskichŚwiętochłowickie tradycje muzealnicze sięgają okresu międzywojennego i wiążą się z osobą Stanisława Wallisa. Wyrósł on w atmosferze kultu dla “wszystkiego co polskie, więc swojskie”. Wraz z ojcem, Łukaszem, zbierał przez wiele lat przedmioty, które miały charakter zabytkowy i świadczyć mogły o polskiej przeszłości Górnego Śląska. Wydział Powiatowy w Świętochłowicach, doceniając znaczenie zbiorów muzealnych dla kultury ziemi bytomskiej, której część znajdowała się w obrębie powiatu świętochłowickiego, wystąpił z inicjatywą utworzenia Muzeum Powiatowego, które zostało założone 12 marca 1925 r. Powstanie Muzeum było możliwe dzięki ofiarowaniu prywatnych zbiorów etnograficznych Łukasza i Stanisława Wallisów. Kierownictwo Muzeum powierzono Stanisławowi Wallisowi.

W muzeum tym gromadzono przede wszystkim zabytki z terenu powiatu świętochłowickiego z dziedziny etnografii, literatury śląskiej, geologii, numizmatyki oraz pamiątki plebiscytu i powstań śląskich. Ideę reaktowywania Muzeum w Świętochłowicach podjęli w latach 70-tych członkowie Towarzystwa Miłośników Świętochłowic. Z inicjatywy społecznej, przy poparciu władz miejskich w zabytkowym budynku przy ul.Dworcowej 14, wyremontowanym wysiłkiem świętochłowickich zakładów pracy, dnia 21 VII 1977 r. otwarto Miejską Izbę Regionalną. Kierownikiem jej został Witold Kssobudzki – człowiek szczerze oddany placówce. Mieszkańcom miasta zaprezentowano wtedy stałą ekspozycję obrazującą dzieje miasta. W 1981 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, biorąc pod uwagę rolę, jaką spełnia ta placówka w życiu kulturalno – oświatowym i wychowawczym miasta, postanowieniem z dnia 6 V 1981 r. zmieniło nazwę Miejskiej Izby Regionalnej na Społeczne Muzeum Regionalne. Momentem przełomowym w historii Muzeum był rok 1991: dnia 16 maja tegoż roku Rada Miejska zmieniła nazwę Społecznego Muzeum na Muzeum Miejskie, zatwierdziła nowy statut i oddała w wieczyste użytkowanie nieruchomość przy ulicy Dworcowej 14. Głównym zadaniem placówki było gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i popularyzowanie zabytków związanych z historią miasta i Górnego Śląska.

Kolejna zmiana w działalności Muzeum nastąpiła w 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 18 lipca 2012 r. placówka została przekształcona w Muzeum Powstań Śląskich. W oparciu o eksponaty zgromadzone w Muzeum Miejskim oraz dostępne w placówkach innych miast, przygotowywana jest, poparta aktualnym stanem wiedzy historycznej, ekspozycja, która poprzez formy prezentacji stanie się fascynującą przygodą z historią dla współczesnej młodzieży.

Adres strony internetowej: http://muzeumpowstanslaskich.pl

Miejska Biblioteka Publiczna

Historia obecnej Miejskiej Biblioteki Publicznej zaczyna się ponad 60 lat temu. Niedługo po zakończeniu okupacji przedwojenni bibliotekarze Towarzystwa Czytelni Ludowych Teofil Pieczyk i Gertruda Mańka zainicjowali społeczną zbiórkę książek, nawiązując do tradycji TCL i “Naszej Czytelni”. Bibliotekę założono w przeznaczonym na nią poniemieckim Domu Kultury w budynku byłego “Mlekomontu” przy ul.Kubiny. W 1948 roku powstały w ten sposób zbiór ksiązek liczył 3460 woluminów.

W ciągu ponad 60 lat istnienia biblioteka, oprócz tradycyjnych form pracy prowadzi szeroką działalność oświatową i wychowawczą, organizując wystawy, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, wieczory literackie, spotkania autorskie. Pierwszy wieczór literacki z udziałem Jana Brzozy i Aleksandra Baugmardtena odbył się już w 1950 roku. Później gościli tutaj Edmund Niziurski, Jan Ożóg, Andrzej Wydrzyński, Stanisław Strumph-Wojtkiewicz, Krystyna Siesicka, Kornelia Dobkiewiczowa, Alfred Szklarski, Aleksander Krawczuk, Tadeusz Śliwiak, Eugeniusz Paukszta, Andrzej Drawicz i inni.

Adres strony internetowej: http://mbp.swietochlowice.pl/