Przeciwdziałanie Przemocy

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej “Przystań”

Jego najważniejszym celem jest udzielenie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, w tym zapewnienie schronienia.

Ośrodek działa całodobowo, 7 dni w tygodniu, we wszystkie dni w roku, także w święta.

Pomoc można uzyskać w zakresie: interwencyjnym, potrzeb bytowych, terapeutyczno-wspomagającym.
Pobyt w Ośrodku jest nieodpłatny i dobrowolny.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://www.sow-swietochlowice.pl

ul. Zubrzyckiego 36
41-605 Świętochłowice
tel. 323452165 lub 509398668
przystan@sow-swietochlowice.pl

Lista ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie i nr telefonów, gdzie można uzyskać informacje i wsparcie:

Wykaz ośrodków pomocy społecznej w województwie śląskim

Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie w województwie śląskim

Baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne

Baza teleadresowa podmiotów realizujących programy psychologiczno-terapeutyczne

Baza teleadresowa specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

Baza teleadresowa jednostek poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy domowej

Baza teleadresowa placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy domowej

Baza teleadresowa podmiotów i organizacji przeciwdziałających przemocy domowej