Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach

 

Europejski ue - Fundusz Solidarnościowy

Tytuł projektu: Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia nr 2 w Zespole Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach poprzez realizację kompleksowego programu polegającego na stworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, z uwzględnieniem indywidualnych oczekiwań uczniów szkoły w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano:

  • prowadzenie kółek zainteresowań z chemii i matematyki dla uczniów,
  • podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej,
  • stworzenie i wyposażenie pracowni matematycznej i chemicznej szkoły.

Beneficjent: Miasto Świętochłowice

Realizatorzy: Miejski Zarząd Oświaty oraz Zespół Edukacji Wspomagającej w Świętochłowicach

Okres realizacji: 01.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 212 563,21 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 180 678,72 zł

Projekt „Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).