Termomodernizacja budynków szkół podstawowych

Tytuł projektu:
Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację budynków szkół podstawowych nr 3 i nr 17 w Świętochłowicach.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet V. Środowisko
Działanie: 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 

Wartość projektu:
oszacowana na 4.502.602,42 zł

Dofinansowanie:
w wysokości 3.085.590,24 zł

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków Szkół Podstawowych nr 3 i nr 17 w Świętochłowicach.

Stan tych obiektów został określony jako niezadowalający ze względu na przekroczenie wartości granicznych współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych, nieefektywne funkcjonowanie źródeł ciepła oraz instalacji c.o. i c.w.u.

Wykonana została ocena stanu technicznego obiektów, źródeł ciepła, instalacji wewnętrznych, określono działania modernizacyjne konieczne do przeprowadzenia w pierwszej kolejności, kierując się przede wszystkim zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowania obiektów oraz ograniczeniem zużycia ciepła.

Dla Szkoły Podstawowej nr 3 – projekt obejmował:

  • wykonanie termoizolacji przegród budowlanych budynku,
  • wymianę źródeł ciepła (budowa kotłowni gazowej),
  • wymianę instalacji c.o.,
  • modernizację instalacji c.w.u.,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku (w tym na sali gimnastycznej).

Dla Szkoły Podstawowej nr 17 – projekt obejmował:

  • wykonanie termoizolacji przegród budowlanych budynku,
  • wymianę źródeł ciepła (budowa dwóch kotłowni gazowych),
  • wymianę instalacji c.o.,
  • modernizację instalacji c.w.u.,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.

Zakres projektu obejmował również wszelkie roboty towarzyszące wyżej wymienionym pracom, niezbędne dla zrealizowania kompleksowej termomodernizacji gospodarki cieplnej budynków.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie wydzielania poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną trzech budynków użyteczności publicznej, poprawa estetyki i ergonomii obiektów oraz obniżenie kosztów utrzymania przedmiotowych budynków użyteczności publicznej.

Okres realizacji projektu:
Rozpoczęcie realizacji projektu: 3 kwartał 2009 r.
Zakończenie realizacji projektu: 4 kwartał 2011 r.