Aktywna Przyszłość

Nazwa projektu:

„Aktywna Przyszłość

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

04.01.2021 – 30.09.2023

Opis projektu:

Celem głównym projektu  jest zniwelowanie czynników powodujących wykluczenie społeczne i marginalizację społeczną. Projekt jest skierowany głównie do osób zagrożonych wykluczeniem oraz marginalizacją społeczną, poszukujących pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie miasta Świętochłowice. Osoby te będą mogły skorzystać z usług aktywnej integracji, których celem jest reintegracja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna i środowiskowa.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 1 735 140,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 474 869,00 zł

Poziom dofinansowania: 85 % wydatków kwalifikowanych do dofinansowania