Karta 3+

Program „Trzy Plus” przyjęty uchwałą XXXIII/291/17 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2017 r. skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych (tj. mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje) lub posiadających dzieci (bez ograniczeń wiekowych) legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, rodzin zastępczych oraz podopiecznych rodzinnego domu dziecka w Świętochłowicach. Program ma  na celu  promowanie modelu i pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej,  rodzin  zastępczych i rodzinnego domu dziecka poprzez umocnienie i wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej oraz zwiększenie szans rozwojowych dzieci i młodzieży  wywodzących się tych rodzin. Programu „Trzy Plus” umożliwia przystąpienie do programu innym jednostkom i instytucjom publicznym, podmiotom prywatnym prowadzącym działalność gospodarczą, organizacjom pozarządowym w celu świadczenia usług na rzecz osób i rodzin objętych programem, na określonych przez nie warunkach, zawartych w odrębnym porozumieniu zawartym pomiędzy nimi a Miastem Świętochłowice.

Beneficjenci Programu mogą korzystać z :

Zarządzeniem Nr 208/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.04.2017 r.  określony został wzór Karty „ Trzy Plus”, wniosku o wydanie karty w ramach Programu „Trzy Plus” oraz porozumienia w sprawie przystąpienia  do programu „Trzy Plus”.

Kartę „Trzy Plus” stanowiąca potwierdzenie uprawnień z korzystania z w/w ulg otrzymuje każdy członek rodziny wielodzietnej, rodziny zastępczej oraz podopieczny rodzinnego domu dziecka, na podstawie wniosku złożonego przez rodzica, opiekuna prawnego lub dyrektora rodzinnego domu dziecka. Karta „Trzy Plus”  wydawana jest po weryfikacji złożonego wniosku, na okres do 2 lat  z możliwością przedłużenia okresu ważności Katy pod warunkiem spełnienia kryteriów uprawniających do dalszego korzystania z Programu.

Powyższa karta jest ważna wyłącznie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość użytkownika. W przypadku dzieci nie posiadających dokumentu Karta „Trzy Plus” jest ważna wraz z Kartą rodzica lub opiekuna prawnego i jego dokumentem tożsamości.

Nie okazanie wymaganych dokumentów może być powodem odmowy uwzględnienia uprawnień wynikających z Karty. Wnioski należy składać w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (pok. 1) lub przesłać do Urzędu Miejskiego na adres: ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice

Zarządzeniem Nr 208/2017 Prezydenta Miasta Świętochłowice z dnia 28.04.2017 r.  określony został wzór Karty „Trzy Plus”, wniosku o wydanie karty w ramach Programu „Trzy Plus” oraz porozumienia w sprawie przystąpienia do programu „Trzy Plus”.

Pobierz wniosek o wydanie Karty „ Trzy Plus”