Fundusze unijne

Projekty unijne

Wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., Polska stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. Nasz kraj w pełni korzysta z dostępnych środków na takich samych zasadach, jak pozostałe państwa członkowskie.

Instrumentami finansowymi polityki regionalnej UE są fundusze strukturalne. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych.

Fundusze europejskie dają szansę na rozwój nie tylko miast i gmin, ale również firm, czy instytucji. W naszym mieście (również w Urzędzie Miejskim) można dostrzec tablice informujące o współfinansowaniu niektórych przedsięwzięć ze środków unijnych. Będzie ich przybywać w kolejnych latach.

Ale Unia Europejska inwestuje nie tylko w drogi i chodniki, wodociągi i kanalizację, czy ścieżki rowerowe. Inwestuje też w ludzi, ich umiejętności i kwalifikacje, poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników, działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu itp.

Świętochłowice szeroko korzystają z dostępnych środków europejskich realizując szereg projektów poprawiających infrastrukturę miasta.

Informacje na temat funduszy europejskich (kto może być beneficjentem unijnej pomocy, jakie warunki trzeba spełnić, by uzyskać dotację, gdzie składać wnioski itd.), znaleźć można na stronach m. in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:  http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego: http://rpo.slaskie.pl/ i http://efs.slaskie.pl/

Projekty unijne w trakcie realizacji:

Zrealizowane projekty unijne:

 • Centrum Integracji Społecznej
 • Muzeum Powstań Śląskich
 • Termomodernizacja budynków szkół podstawowych
 • Linia do segregacji odpadów komunalnych
 • Trasy rowerowe na terenie miasta Świętochłowice
 • Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych w Świętochłowicach, usytuowanych po południowej stronie – ul. Zielona w dzielnicy Zgoda w Świętochłowicach – etap I
 • Promocja terenów inwestycyjnych miasta
 • Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Urząd w Świętochłowicach
 • Mapy akustyczne dla miasta Świętochłowice
 • Rewitalizacja kąpieliska miejskiego
 • Obsługa komunikacyjna terenów przemysłowych po południowej stronie DTŚ
 • Problemy obszarów funkcjonalnych
 • Rewaloryzacja infrastruktury około turystycznej OSiR Skałka
 • Rewitalizacja zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni “Polska”
 • Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Świętochłowice poprzez budowę skateparku na terenie OSiR Skałka.
 • Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację trzech placówek oświatowych
 • Przebudowa ul. Chorzowskiej w Świętochłowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieszczadzką do granicy z Miastem Chorzów
 • Przebudowa ul. Kubiny w Świętochłowicach
 • Przebudowa ul. Brzozowej w Świętochłowicach
 • Przebudowa i remont Alei Parkowej w Świętochłowicach
 • Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Świętochłowicach
 • Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Świętochłowic do 2030 roku
 • Animacja działań społecznych w środowisku lokalnym
 • IT-y to potrafisz – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Świętochłowic
 • Jasno, oszczędnie, bezpiecznie – modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic
 • Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach
 • Udany start w dorosłe życie – wsparcie dla uczniów ZEW w Świętochłowicach
 • Zaspokajanie specjalnych potrzeb i marzeń świętochłowickich przedszkolaków