Muzeum Powstań Śląskich

Muzeum Powstań Śląskich

Świętochłowickie tradycje muzealnicze sięgają okresu międzywojennego i wiążą się z osobą Stanisława Wallisa. Wyrósł on w atmosferze kultu dla “wszystkiego co polskie, więc swojskie”. Wraz z ojcem, Łukaszem, zbierał przez wiele lat przedmioty, które miały charakter zabytkowy i świadczyć mogły o polskiej przeszłości Górnego Śląska. Wydział Powiatowy w Świętochłowicach, doceniając znaczenie zbiorów muzealnych dla kultury ziemi bytomskiej, której część znajdowała się w obrębie powiatu świętochłowickiego, wystąpił z inicjatywą utworzenia Muzeum Powiatowego, które zostało założone 12 marca 1925 r. Powstanie Muzeum było możliwe dzięki ofiarowaniu prywatnych zbiorów etnograficznych Łukasza i Stanisława Wallisów. Kierownictwo Muzeum powierzono Stanisławowi Wallisowi.

W muzeum tym gromadzono przede wszystkim zabytki z terenu powiatu świętochłowickiego z dziedziny etnografii, literatury śląskiej, geologii, numizmatyki oraz pamiątki plebiscytu i powstań śląskich. Ideę reaktywowania Muzeum w Świętochłowicach podjęli w latach 70-tych członkowie Towarzystwa Miłośników Świętochłowic. Z inicjatywy społecznej, przy poparciu władz miejskich w zabytkowym budynku przy ul.Dworcowej 14, wyremontowanym wysiłkiem świętochłowickich zakładów pracy, dnia 21 VII 1977 r. otwarto Miejską Izbę Regionalną. Kierownikiem jej został Witold Kssobudzki – człowiek szczerze oddany placówce. Mieszkańcom miasta zaprezentowano wtedy stałą ekspozycję obrazującą dzieje miasta. W 1981 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, biorąc pod uwagę rolę, jaką spełnia ta placówka w życiu kulturalno – oświatowym i wychowawczym miasta, postanowieniem z dnia 6 V 1981 r. zmieniło nazwę Miejskiej Izby Regionalnej na Społeczne Muzeum Regionalne. Momentem przełomowym w historii Muzeum był rok 1991: dnia 16 maja tegoż roku Rada Miejska zmieniła nazwę Społecznego Muzeum na Muzeum Miejskie, zatwierdziła nowy statut i oddała w wieczyste użytkowanie nieruchomość przy ulicy Dworcowej 14. Głównym zadaniem placówki było gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i popularyzowanie zabytków związanych z historią miasta i Górnego Śląska.

Kolejna zmiana w działalności Muzeum nastąpiła w 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Świętochłowicach z 18 lipca 2012 r. placówka została przekształcona w Muzeum Powstań Śląskich. W oparciu o eksponaty zgromadzone w Muzeum Miejskim oraz dostępne w placówkach innych miast, przygotowywana jest, poparta aktualnym stanem wiedzy historycznej, ekspozycja, która poprzez formy prezentacji stanie się fascynującą przygodą z historią dla współczesnej młodzieży.

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach współprowadzone jest przez Miasto Świętochłowice oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jako wspólna instytucja kultury.

Adres strony internetowej: http://muzeumpowstanslaskich.pl