Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 w Świętochłowicach dla potrzeb utworzenia klubów dziecięcych

Beneficjent: Gmina Świętochłowice

Realizator: Urząd Miejski w Świętochłowicach

Celem głównym projektu jest zwiększenie na terenie miasta Świętochłowice dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi w wieku do 3 lat dla osób sprawujących nad nimi opiekę tj. rodziców i/lub opiekunów prawnych oraz ułatwienie powrotu na rynek rodzicom/opiekunom prawnym, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Zakres inwestycji obejmuje m. in.: wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego obiektu oraz zakup wyposażenia w celu utworzenia w budynku Przedszkola Miejskiego nr 11 dwóch klubów dziecięcych.

Okres realizacji: lata 2020 – 2022

Całkowity koszt zadania/przewidywana wartość inwestycji: 3 045 000,00 zł

Wysokość dofinansowania: 755 220,24 zł