Przebudowa i remont Alei Parkowej w Świętochłowicach

Tytuł projektu:
„Przebudowa i remont Alei Parkowej w Świętochłowicach”
Źródło finansowania projektu:
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.Priorytet VII. Transport
Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową
Dofinansowanie:
Poziom dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych, tj. około 3.006.863,28 złotych. Wartość projektu: 3.344.756,70 złotych.
Opis projektu
Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont Alei Parkowej w Świętochłowicach. Prace przewidziane do realizacji w ramach projektu obejmowały wykonanie:

 • korekty geometrii skrzyżowania z ul. Bytomską, zwężenia jezdni oraz korekty przebiegu Alei Parkowej, skrzyżowania z sięgaczem oraz skrzyżowania z ulicą Szkolną przy granicy z miastem Chorzów,
 • nowej nawierzchni,
 • stanowisk postojowych do parkowania równoległego i prostopadłego (koszt niekwalifikowany),
 • chodników,
 • ścieżki rowerowej,
 • zjazdów z jezdni głównej do przyległych obiektów sportowych/usługowych (w granicach pasa drogowego),
 • przejść dla pieszych,
 • nowej kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia,
 • przebudowy wodociągów,
 • nowego oświetlenia ulicznego,
 • inżynierii ruchu.
Okres realizacji projektu:
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu: 2 kwartał 2014 r.
Zakończenie rzeczowe realizacji projektu: 4 kwartał 2014 r.