Nowe szanse i możliwości

Nazwa projektu: „Nowe szanse i możliwości

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT.

Okres realizacji projektu: 2020-07-01 – 2022-12-31

Opis projektu:

Zadaniem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych z dzielnic Świętochłowic -Lipiny i Chropaczów objętych wsparciem jako obszary rewitalizowane w okresie od 01.07.2020-30.06.2022. Grupa docelowa to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób. Wsparcie w ramach projektu zostanie udzielone 80 osobom wyłonionym ze społeczności lokalnej objętej działaniami Programu Aktywności Lokalnej, które przy wykorzystaniu narzędzi aktywnej integracji mają szansę zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową.

Całkowity koszt realizacji Projektu:1 320 120,00 zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 1 122 102,00 zł

Poziom dofinansowania: 95 % wydatków kwalifikowanych do dofinansowania