Profilaktyka

Z dniem 1 kwietnia 2016 roku w tutejszej Straży Miejskiej zostało powołane stanowisko inspektora ds. profilaktyki, który w  ramach swoich obowiązków  zajmuje się głównie pracą z dziećmi i młodzieżą, która polega na inicjowaniu i uczestnictwie w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, zgodnie z zadaniami, które na Straż Miejską nakłada Ustawa z dnia 9 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich).

Działania profilaktyczne realizowane przez Straż Miejską w Świętochłowicach, mają na celu promocję zdrowego stylu życia i pozytywnych wzorców zachowań oraz przekazanie podstaw obowiązującego prawa. Ponadto podstawowymi celami działań podejmowanymi przez Straż Miejską, w ramach działań profilaktycznych są:

  • przekazywanie informacji na temat istniejących zagrożeń dla zdrowia oraz życia dzieci i młodzieży oraz wyrabianie właściwych postaw wobec różnego rodzaju zagrożeń
  • przekazywanie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa
  • uświadamianie konsekwencji płynących z niewłaściwego zachowania
  • kształtowanie właściwych postaw dotyczących stosunków interpersonalnych, kreowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań asertywnych.

Autorski program „Parasol” przygotowany przez Straż Miejską w Świętochłowicach adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej, przedszkolnej i podopiecznych żłobków . Podstawą doboru treści i metodyki programów jest przede wszystkim:

  • wiek odbiorców
  • stopień rozwoju emocjonalnego
  • stopień rozwoju poznawczego
  • poziom wiedzy odbiorców

Mając na uwadze szeroko pojęte bezpieczeństwo, Straż Miejska w Świętochłowicach przygotowała następujące prelekcje:
Mój przyjaciel strażnik” – zajęcia przewidziane do realizacji w najmłodszych grupach  przedszkolnych. Ze względu na fakt, iż niejednokrotnie jest to pierwsze spotkanie dzieci z umundurowanym funkcjonariuszem, celem zajęć jest zapoznanie uczestników spotkania z mundurem strażnika i przedstawienie straży jako formacji dbającej o porządek publiczny. A także zapoznanie z numerem alarmowym Staży Miejskiej jak również przypomnienie innych ważnych numerów alarmowych.
Bezpieczny przedszkolak” – zajęcia przewidziane do realizacji w średnich grupach przedszkolnych. Prowadzone są w oparciu o prezentację, poruszającą szeroko pojętą tematykę bezpieczeństwa dotyczącą dzieci w wieku przedszkolnym. Podczas zajęć poruszane będą takie zagadnienia jak niebezpieczeństwo zabaw w pobliżu gorących przedmiotów, wychylanie się przez okno, otwieranie drzwi nieznajomemu, zabawa w miejscach do tego nieprzeznaczonych itp.
Autochodzik” – zajęcia dla dzieci w najstarszych grupach przedszkolnych. Prowadzone są przy pomocy zestawu edukacyjnego Autochodzik. Celem zajęć jest przekazanie podstawowych zasad  bezpiecznego poruszania się po drodze oraz utrwalenie ich poprzez zabawę i ćwiczenia wiedzy dotyczącej przechodzenia przez jezdnię.
Bezpieczna droga do szkoły” – zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację, przewidziane dla klas I szkoły podstawowej. Podczas spotkania poruszane są zagadnienia związane z bezpieczeństwem, które powinny towarzyszyć każdemu uczniowi w drodze do i ze szkoły.
Powiedz NIE obcemu” – zajęcia dla uczniów klas II szkoły podstawowej,  prowadzone w oparciu o film „O Florce, która chciała zostać piłkarzem”. Podstawowym założeniem  spotkań, jest wykształcenie w dzieciach umiejętności poprawnego reagowania, w przypadku spotkania na swojej drodze osoby obcej.
Mój przyjaciel Rex” – zajęcia prowadzone w oparciu o film, przewidziane dla, uczniów klas III szkoły podstawowej. Celem jest kształtowanie bezpiecznych zachowań w kontaktach z psami, zapoznanie uczestników spotkania z obowiązkami właścicieli psów w oparciu o przepisy prawne. W trakcie zajęć nauka przyjęcia bezpiecznej pozycji, tzw. „pozycji żółwia”, przyjmowanej, kiedy istnieje ryzyko, że dojdzie do ataku ze strony psa.
Odpowiedzialność prawna nieletnich” – zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację, dla klas VI szkół podstawowych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich. Celem jest uświadomienie młodzieży odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z naruszenia litery prawa, a także przeciwdziałanie nieprzystosowaniu społecznemu nieletnich.
Odpowiedzialność prawna” – zajęcia prowadzone w oparciu o prezentację, dla II klas szkół ponad podstawowych na podstawie kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Celem jest uświadomienie młodzieży odpowiedzialności i konsekwencji wynikających z naruszenia litery prawa, a także zapoznanie z terminologią prawniczą oraz zachęcenie do zgłębiania wiedzy o podstawowych przepisach prawnych obowiązujących każdego obywatela.
Bezpieczne wakacje” oraz „Bezpieczne ferie” – zajęcia przewidziane dla starszych grup przedszkolnych i klas I-IV szkoły podstawowej, prowadzone w oparciu o prezentację. Celem zajęć, jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego wypoczynku i uświadomienie, iż z pozoru beztroskie zabawy  na sankach, nartach, nad wodą czy na placu zabaw, w zimowej jak i letniej aurze niosą ze sobą niebezpieczeństwa.
Realizacja programu odbywa, we współpracy i pod nadzorem pedagoga szkolnego. Program obejmuje cykl spotkań w ciągu roku szkolnego z uczniami i cieszy się bardzo dużym powodzeniem bo do jego realizacji przystąpiły wszystkie świętochłowickie placówki opiekuńczo wychowawcze.
Ponadto bardzo często zdarza się że i inne podmioty zakłady pracy stowarzyszenia czy organizacje występują do Straży Miejskiej z prośbą o przeprowadzenie zajęć edukacyjnych lub uatrakcyjnienie wydarzeń których są organizatorami.