Zajęcie pasa drogowego w celu budowy lub przebudowy zjazdu w pasie drogowym dróg publicznych.

Procedura wykonania budowy lub przebudowy zjazdu w pasie drogowym dróg publicznych składa się z czterech etapów:

 1. Należy złożyć wniosek w celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej na usytuowanie zjazdu w celu jego budowy lub przebudowy.

We wniosku należy podać m.in. adres nieruchomości i numer działki na którą ma być przedmiotowy zjazd, rodzaj zjazdu (indywidualny lub publiczny) oraz dołączyć mapę w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.

  • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.11.2006 o opłacie skarbowej za wydanie decyzji na lokalizacje zjazdu publicznego należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł na konto 08 1020 2313 0000 3802 0574 5635 lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A. Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za zjazd publiczny”. Dowód wniesienia opłaty za zjazd publiczny należy dostarczyć przed odbiorem decyzji.
  • W przypadku uzyskania decyzji na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu indywidualnego nie pobiera się opłaty
 1. Po uzyskaniu ww. decyzji zezwalającej na budowę lub przebudowę zjazdu należy spełnić zawarte w niej warunki, m.in.: uzgodnić projekt budowlany przedmiotowego zjazdu i zatwierdzić projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym.
 2. Po spełnieniu warunków w pkt. 1 i 2 na co najmniej 30 dni przed zajęciem pasa drogowego w celu budowy lub przebudowy zjazdu należy złożyć wniosek w celu uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. We wniosku należy podać m.in. dokładną lokalizację, termin i powierzchnię zajęcia pasa drogowego , numer NIP lub REGON prowadzonej działalności (PESEL w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) oraz numer decyzji lokalizacyjnej.
 3. Najpóźniej 1 dzień po zakończeniu inwestycji należy zawiadomić zarządcę drogi (tut. Biuro Dróg i Mostów) o zakończeniu robót w celu dokonania odbioru zajętego pasa drogowego.

Sposób dostarczenia wniosków:

W celu wydania zezwolenia należy złożyć odpowiedni wniosek na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Urząd Miejski w Świętochłowicach
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice

 1. Przesłać drogą elektroniczną na adres Biura Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego
  w Świętochłowicach: dm@swietochlowice.pl
 2. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim: pok. nr 1 w godzinach urzędowania.

Pełnomocnictwo:

W przypadku składaniu wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo oraz potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł wpłaconej na konto

08 1020 2313 0000 3802 0574 5635, lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A.

Tytuł przelewu: „Opłata skarbowa za pełnomocnictwo”.

Opłaty:

 1. Za zajęcie pasa drogowego naliczane są opłaty zgodnie z uchwałą nr XLVII/393/18 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  i ochroną dróg.
 1. Opłatę za zajęcie pasa drogowego (wynikającą z treści uzyskanej decyzji) należy uregulować przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach
  nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545 lub gotówką w oddziałach Banku PKO S.A. w terminie 14 dni.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 905 lub 906, pod adresem email dm@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w Biurze Dróg i Mostów w budynku przy ul. Plebiscytowej 3.