Wydawanie zaświadczeń

ikona

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
  2. osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Wydanie zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł (nr konta: 08 1020 2313 0000 3802 0574 5635).

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dowodem dokonania opłaty skarbowej można złożyć bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego (ul. Katowicka 54 pok. 1), przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać pocztą elektroniczną na adres gk@swietochlowice.pl

We wniosku prosimy o podanie danych kontaktowych (telefon, e-mail)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 921 lub 924, pod adresem email gk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w pokoju 208 lub 211 (UM, Katowicka 54)