Rewitalizacja zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni “Polska”

Tytuł projektu:
Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni “Polska” w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego.

Źródło finansowania projektu:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet VI. Zrównoważony rozwój miast
Działanie: 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 6.2.1. Rewitalizacja – duże miasta

Wartość projektu:
7 968 660,90 zł

Dofinansowanie:
5 326 389,77 zł, co stanowi 85% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych

Opis projektu:
Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne, edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni Polska w Świętochłowicach wraz z budową zaplecza funkcji kulturalnej. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół wież wyciągowych wraz z drogą dojazdową i parkingiem dla samochodów osobowych i autobusów oraz prace remontowe zabytkowych wież wyciągowych i budowę zaplecza funkcji kulturalnej. W ramach przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych wykonane zostaną następujące roboty budowlane:

  • urządzenie 5 stref funkcjonalno – użytkowych: woda, ziemia, drewno, stal, powietrze.
  • rewitalizacja wież (prace konserwatorskie, remontowe).
  • budowa obiektu o funkcji kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i społecznej.
  • organizacja układu komunikacyjnego wraz z miejscami parkingowymi.
  • ogrodzenie terenu.
  • uporządkowanie infrastruktury technicznej terenu.

Istotnym elementem inwestycji w aspekcie przestrzennym, historycznym i emocjonalnym będzie projektowana iluminacja. Dzięki projektowi oświetlenia – wieże staną się symbolem miasta widocznym z odległych dzielnic.

Okres realizacji projektu:
Rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu:  25.08.2014 r.
Zakończenie rzeczowej realizacji projektu: 18.06.2015 r.