Cyfrowa Gmina

Nazwa projektu:

„Cyfrowa Gmina”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST
oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Gmina Świętochłowice otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 473 240,00 zł na realizację projektu złożonego w ramach Konkursu Grantowego „Cyfrowa Gmina”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE

Cel projektu: poprawa realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w Gminie Świętochłowice.

Okres realizacji projektu: 10.05.2022 r. – 30.09.2023 r.

Wartość projektu: 1 473 240,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 473 240,00 zł

Zakres planowanych działań:

 • modernizacja infrastruktury IT,
 • wdrożenie e-usług (zdalne załatwianie spraw),
 • wymiana sprzętu wykorzystywanego przez urzędników,
 • przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa,
 • realizacja szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe urzędników.

Zakładane efekty:

 • rozwiązanie bieżących problemów z dostępnością do usług publicznych oraz w przypadku kryzysu spowodowanego pandemią skrócenie czasu ich realizacji,
 • poprawa dostępności infrastruktury i narzędzi informatycznych niezbędnych do świadczenia elektronicznych usług publicznych,
 • wzrost poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez wzmocnienie technicznego potencjału do reagowania
  i zapobiegania wyłudzeniom i oszustwom,
 • usprawnienie pracy zdalnej, dostępu do elektronicznych usług publicznych oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.