Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w Świętochłowicach

Nazwa projektu:

„Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 w Świętochłowicach

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”. Działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”. Poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Okres realizacji projektu:

23.09.2016 – 31.12.2020

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac związanych z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu użyteczności publicznej. Rzeczowy zakres projektu w szczególności obejmuje: przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych, wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych piwnic oraz ścian fundamentowych, wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią kondygnacją, oraz stropu nad piwnicą, wykonanie ocieplenia dachu, wymianę okien oraz drzwi zewnętrznych, wymianę systemu grzewczego oraz montaż nowego węzła cieplnego, wymianę wszystkich opraw oświetleniowych na oprawy ze źródłami w technologii LED, montaż instalacji polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych oraz wykonanie robót towarzyszących.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 4 179 393,55  zł

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 2 550 194,74  zł

Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 300 022,91 zł