Ochrona Środowiska

Realizacja spraw związanych z ochroną środowiska odbywa się w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami (ul. Katowicka 54 – drugie piętro, pok. 301-306).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 881, 882, 884 lub 899.

Katalog spraw:

 1. Sprawy związane z ochroną środowiska:
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
 • Wniosek o udzielenie dotacji do zmiany systemu ogrzewania lokalu mieszkalnego lub docieplenie budynku mieszkalnego – pobierz wniosek
 • Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – pobierz wniosek
 • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie przez osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej, zamiaru usunięcia drzew – pobierz wniosek 
 • Wyrażenie zgody właścicielskiej na wycięcie drzew lub krzewów
 • Zgłoszenie eksploatacji instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, wytwarzającej pole elektromagnetyczne
 • Wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
 1. Sprawy związane z geologią:
 • Przyjęcie innej dokumentacji geologicznej
 • Udostępnienie informacji geologicznej (nieodpłatnie)
 • Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej (hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej i geologicznej złoża kopaliny) oraz jej zmian
 1. Sprawy związane z gospodarką wodno-ściekową:
 • Interwencja dotycząca nałożenie na właściciela gruntu, położonego na terenie ochrony pośredniej, obowiązku zlikwidowania źródła zanieczyszczenia wody
 • Pozwolenie wodnoprawne – pobierz wniosek
 • Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego
 • Stwierdzenie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego
 • Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia – oczyszczalnia ścieków
 1. Sprawy związane z odpadami:
 • Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe – pobierz wniosek
 • Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości niezamieszkałe pobierz wniosek
 • Wniosek o zaliczenie nadpłaty opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych pobierz wniosek
 • Informacja o wyrobach zawierających azbest, miejscu ich wykorzystania lub o zakończeniu ich używania – pobierz wniosek
 • Wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów pobierz wniosek
 • Wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów pobierz wniosek
 • Wydanie zezwolenia na transport odpadów – pobierz wniosek
 • Wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów – pobierz wniosek
 • Zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów
 • Zmiana lub skreślenie z rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na transport odpadów
 • Wydawanie zezwoleń na spalanie odpadów poza instalacjami lub urządzeniami
 • Wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
 • Wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska
 1. Sprawy związane z powietrzem i hałasem:
 • Czasowe wykluczenie z systemu handlu uprawnieniami do emisji instalacji objętej krajowym systemem handlu
 • Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem
 • Wygaśnięcie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza na wniosek prowadzącego instalację
 • Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
 • Wydanie zezwolenia do uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji