Mieszkania i lokale użytkowe

Realizacja spraw związanych z mieszkaniami, lokalami użytkowymi i gospodarką nieruchomościami odbywa się w Wydziale Mienia Komunalnego (ul. Katowicka 54 – wysoki parter). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 931, 932, 933, 934

Sprawy związane z przydziałem i zamianą lokalu mieszkalnego odbywa się w Biurze ds. Mieszkaniowego Zasobu Gminy (ul. Katowicka 54 – pokój 209). Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 3491 835.

Katalog spraw:

 1. Sprawy związane z przydziałami mieszkań i ich zamianą:
 1. Sprawy związane ze sprzedażą mieszkań:
 1. Sprawy związane z lokalami użytkowymi:
 • Oddanie w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
 • Oddanie w najem lokalu z przeznaczeniem na pracownię twórcy
 • Podnajem lokalu użytkowego
 • Regulacja stanu prawnego lokali użytkowych (w tym garaży) po zgonie najemcy
 • Sprzedaż lokali użytkowych (w tym garaży) stanowiących własność gminy na rzecz ich najemców
 • Sprzedaż lokali użytkowych (w tym garaży) stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz ich najemców/ dzierżawców
 • Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego (w tym garażu) po ustąpieniu przesłanek stanowiących podstawy do rozwiązania umowy
 1. Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami gminy:
 • Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu gminy bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy
 • Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób gminy
 • Oddanie nieruchomości gminy lub powiatu w trwały zarząd
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności (więcej informacji)
 • Umorzenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących gminie
 • Użyczenie gruntów gminnych lub powiatowych
 • Wydanie zaświadczenia o wykreśleniu ostrzeżenia/ hipoteki w związku zakupem nieruchomości od gminy
 • Wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przez gminę
 • Zamiana nieruchomości z gminą
 • Zbycie nieruchomości gminy w drodze przetargu
 • Zmiana treści umowy oddania nieruchomości gminy w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości, ujednolicenie terminów)
 1. Sprawy związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa:
 • Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa bezpośrednio przylegającego do działki wnioskodawcy
 • Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz osoby (fizycznej/prawnej), której przysługuje pierwszeństwo jego nabycia
 • Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz osób fizycznych i prawnych
 • Bezprzetargowa sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz innych współwłaścicieli tej nieruchomości
 • Dzierżawa lub najem nieruchomości stanowiących zasób Skarbu Państwa
 • Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd
  Przekazanie w drodze darowizny nieruchomości Skarbu Państwa z przeznaczeniem na cele publiczne
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności
 • Przeniesienie prawa własności do nieruchomości na rzecz osoby, która przekazała gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę
 • Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu
 • Udostępnienie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub pozostających w jego użytkowaniu wieczystym na potrzeby infrastruktury liniowej
 • Umorzenie, rozłożenie na raty zaległych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Skarbowi Państwa
 • Ustalenie odszkodowania z tytułu utraty prawa własności nieruchomości zajętej pod linie kolejowe
 • Użyczenie gruntów Skarbu Państwa
 • Wydanie decyzji o przejściu w trwały zarząd wód stanowiących własność Skarbu Państwa oraz gruntów pokrytych wodami
 • Wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa
 • Wykreślenie ostrzeżenia o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego
 • Wykupy nieruchomości od osób fizycznych i prawnych przez Skarb Państwa
 • Zamiana nieruchomości ze Skarbem Państwa
 • Zbycie nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu
 • Zmiana treści umowy oddania nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste (np. zmiana terminu zabudowy nieruchomości, zmiana sposobu zagospodarowania nieruchomości, ujednolicenie terminów)
 • Zwolnienie z obowiązku zbycia (sprzedaży/oddania w użytkowanie wieczyste) w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa
 1. Przetargi:
 1. Inne sprawy:
 • Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych przeznaczonych lub wykorzystywanych na ogródek
 • Wydawanie zaświadczeń o braku zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
 • Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)
 • Przeniesienie własności lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej
 • Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publicznej
 • Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
 • Wydanie odpisu lub duplikatu Aktu Własności Ziemi
 • Wydanie opinii o możliwości podziału nieruchomości
 • Wydanie postanowienia prostującego błąd w Akcie Własności Ziemi
 • Wydanie zaświadczenia o stanie nieruchomości do postępowań sądowych (uwłaszczenie, zasiedzenie)
 • Zgoda na budowę w granicy
 • Zgoda na czasowe zajęcie nieruchomości (w przypadku braku zgody właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości)
 • Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • Zmiana terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
 • Zwrot wywłaszczonych nieruchomości
 • Wydawanie dla nowych właścicieli nieruchomości zaświadczeń o terminie i wysokości opłat przekształceniowych
 • Bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
 • Wydawanie zaświadczeń końcowych umożliwiających wykreślenie roszczenia dotychczasowego właściciela gruntu o opłatę przekształceniową z ksiąg wieczystych lokalowych