Kreujemy zawodową przyszłość w Świętochłowicach

Celem projektu jest ułatwienie uczniom Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych im. A. Świdra w Świętochłowicach uzyskania doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym się kształcą, poprzez udział w stażach uczniowskich realizowanych w okresie od 01.03.2024 r. do 30.09.2026 r.

 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych łącznie 50 uczniów i uczennic szkoły branżowej I stopnia i technikum wchodzących w skład Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach, którzy wezmą udział w stażach uczniowskich organizowanych u pracodawców, prowadzących działalność związaną z kierunkiem kształcenia ucznia.

Udział w stażach pozwoli uczniom i uczennicom zdobyć pierwsze doświadczenie zawodowe, poznać prawa, obowiązki oraz zasady zachowania pracownika w rzeczywistych warunkach pracy, nabyć umiejętności praktyczne wykonywania pracy, nawiązać kontakty zawodowe oraz przygotować się do wejścia na otwarty rynek pracy. Staże realizowane będą w zawodach, na które jest największe zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, będące kierunkami kształcenia zgodnymi z procesem transformacji regionu w odniesieniu do inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego. Projekt jest odpowiedzią na potrzebę poprawy jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz dostosowania systemu edukacyjnego do wymogów rynku pracy. Realizacja projektu wpłynie na rozwijanie współpracy szkoły z pracodawcami w zakresie dostosowania programu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

Okres realizacji projektu: 01.03.2024 r. – 30.09.2026 r.

Wartość projektu: 240 093,75 zł

Wartość dofinansowania z UE: 204 079,68 zł

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+) dla Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, dla Działania: FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

#FunduszeUE

#FunduszeEuropejskie