Śląska Karta Usług Publicznych

Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych ma na celu wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną. Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi oraz relacjach między nimi zachodzących. Projekt związany będzie z wprowadzeniem systemu płatności elektronicznych w jednostkach sektora publicznego. Realizacja Projektu pozwoli na szeroką promocję społeczeństwa informacyjnego, poprzez upowszechnienie płatności bezgotówkowych.

Śląska Karta Usług Publicznych, jako elektroniczny instrument płatniczy, będzie pozwalała na dokonywanie elektronicznych płatności za usługi publiczne. Karta będzie mogła służyć jako identyfikator mieszkańca, w zakresie zgodnym z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Przewiduje się również użycie ŚKUP w roli nośnika certyfikatu podpisu elektronicznego. Dedykowana aplikacja pozwoli na zbieranie danych niezbędnych do sprawnego zarządzania instytucjami publicznymi zaangażowanymi w funkcjonowanie systemu.

Integralną częścią Projektu będzie Portal Klienta – elektroniczna platforma udostępniająca i integrująca usługi publiczne świadczone drogą online. Integracja usług publicznych polegać będzie na umożliwieniu użytkownikowi systemu skorzystania z oferty instytucji akceptujących kartę ŚKUP z poziomu Portalu Klienta, bez konieczności wielokrotnego logowania się na różnych stronach internetowych.

Uczestnikami projektu są miasta: Będzin, Bytom, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Imielin, Jaworzno, Katowice, Knurów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Pyskowice, Radzionków, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Wojkowice, Zabrze. Architektura ŚKUP nie wyklucza jednak możliwości przyłączenia się do projektu kolejnych potencjalnych partnerów, już po jego wdrożeniu.

Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych obejmuje:

 1. Utworzenie dwóch Centrów Przetwarzania Danych (podstawowego i zapasowego) wyposażonych w niezbędną infrastrukturę sprzętową (w tym telekomunikacyjną) wraz z odpowiednim oprogramowaniem, pozwalającym na działanie systemu w założonej funkcjonalności;
 2. Stworzenie Portalu Klienta – elektronicznej platformy integrującej świadczone usługi publiczne. Portal pozwoli m.in. na obsługę rachunku bankowego przyporządkowanego karcie, np. doładowanie karty przez Internet; zablokowanie środków na płatność za konkretną usługę, podgląd i wydruk przeprowadzonych transakcji;
 3. Wyposażenie sieci akceptacji karty ŚKUP (tzw. Agentów płatności) w niezbędną infrastrukturę sprzętową i software’ową pozwalającą na identyfikację właściciela karty oraz dokonywanie transakcji przy użyciu karty;
 4. Wyposażenie gmin uczestniczących w projekcie w urządzenia umożliwiające zapis na kartę i odczyt z karty certyfikatu podpisu elektronicznego (CC SEKAP);
 5. Stworzenie sieci doładowań karty ŚKUP;
 6. Wydanie i obsługa przez uprawnioną instytucję elektronicznych kart ŚKUP oraz prowadzenie rozliczeń;
 7. Wyposażenie właściwych służb w urządzenia do kontroli uprawnień posiadanych przez użytkownika karty.
 8. Montaż oraz zakup:
  • 109 wolnostojących (stacjonarnych) automatów doładowujących karty;
  • 6032 modułów do pobierania opłat, ładowania kart, identyfikacji użytkownika oraz obsługi podpisu elektronicznego;
  • 223 automatów do pobierania opłat parkingowych (w tym dostosowanie obecnie funkcjonujących urządzeń do systemu ŚKUP);
  • 320 urządzeń do kontroli wykupionych kartą uprawnień;
  • 7740 pozostałych urządzeń niezbędnych do funkcjonowania systemu ŚKUP;
 9. Zapewnienie  łączności przesyłu danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.

Śląska Karta Usług Publicznych będzie pełnić następujące funkcje:

1. Karta identyfikacyjna.

Część kart ŚKUP będzie kartami spersonalizowanymi, co oznacza, że karta ta będzie przypisana do jej właściciela. Właścicielem karty będzie mogła być zarówno osoba fizyczna, jak również podmiot gospodarczy (w tym osoba prawna). W zasobach systemu zapisane będą dane pozwalające na identyfikację właściciela. Osoby zainteresowane wydaniem karty zobowiązane będą do złożenia wniosku o wydanie karty. Na formularzu wpisywane będą dane osoby niezbędne do jej identyfikacji (imię, nazwisko, adres dla korespondencji, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, numer NIP na życzenie użytkownika). Przewiduje się, że w pamięci karty zapisywane będzie zdjęcie właściciela karty. Używanie karty przyczyni się do sprawniejszej obsługi klienta w instytucjach publicznych. Urzędnik będzie miał możliwość automatycznego zapisu danych zawartych na karcie do elektronicznych formularzy (bez konieczności wpisywania wszystkich danych ręcznie), a następnie ich zweryfikowania w oparciu o dokument tożsamości. Pozwoli to na przyspieszenie wypełniania dokumentacji. Użytkownik zainteresowany złożeniem dokumentów za pośrednictwem Internetu, będzie mógł skorzystać z formularzy dostępnych w Portalu Klienta. Logując się na swoje konto, będzie miał możliwość automatycznego załadowywania swoich danych.

2. Nośnik certyfikatu podpisu elektronicznego.

Zastosowane  w ramach projektu  rozwiązania pozwolą na wykorzystanie karty ŚKUP w roli nośnika certyfikatu podpisu elektronicznego. Na karcie będzie aplikacja pozwalająca na składanie podpisu elektronicznego (z certyfikatami CC SEKAP), niezbędnego do elektronicznej komunikacji z jednostkami publicznymi. Z punktu widzenia technicznego przewiduje się możliwość wgrania innego certyfikatu podpisu elektronicznego, uzyskanego w innej instytucji.

3. Pieniądz elektroniczny.

Na karcie zapisane będą informacje dotyczące wartości dostępnych środków pieniężnych. Za pomocą karty możliwe będzie dokonywanie płatności za usługi publiczne świadczone przez akceptantów karty ŚKUP. Informacja o wartości środków pieniężnych dostępna będzie również za pośrednictwem Portalu Klienta. Do każdej karty przypisane będzie konto w instytucji rozliczającej pieniądz elektroniczny.

4. Bilet okresowy.

Karty ŚKUP zawierać będą również osobą aplikację, służącą do zapisu informacji na temat posiadanych biletów okresowych lub abonamentowych, wszystkich instytucji akceptujących kartę ŚKUP, które taki rodzaj biletów posiadają.

W ramach systemu przewiduje się również wykorzystanie kart niespersonalizowanych (na okaziciela). Do karty niespersonalizowanej przypisane będzie konto techniczne umożliwiające doładowywanie karty i wykorzystanie jej jako pieniądza elektronicznego. Za wydanie niniejszej karty, Lider Projektu będzie pobierał kaucję, która nie będzie stanowiła przychodów, lecz będzie stanowiła zabezpieczenie przed wielokrotnym pozyskiwaniem kart przez te same osoby.

Karta ŚKUP w wyniku wdrożenia Projektu będzie umożliwiała użytkownikom skorzystanie z następujących usług:

1. Usługi kultury.

W wyznaczonych instytucjach kultury zainstalowane zostaną moduły do pobierania opłat. W celu zakupienia uprawnienia do usługi użytkownik przykłada kartę do czytnika – następuje autoryzacja transakcji – na karcie dokonywany jest zapis o uprawnieniu. Projektowana funkcjonalność Portalu Klienta umożliwia dokonywanie elektronicznej rezerwacji miejsc – poprzez interfejs ze stronami internetowymi instytucji akceptujących. Pojawi się również możliwość zakupu uprawnień okresowych/abonamentowych.

2. Usługi rekreacyjno – sportowe.

W  instytucjach świadczących usługi rekreacyjno – sportowe zostaną zainstalowane moduły do pobierania opłat. W celu zakupienia uprawnień do skorzystania z usługi użytkownik przykłada kartę do czytnika – następuje autoryzacja transakcji – na karcie dokonywany jest zapis o wykupionym uprawnieniu. Za pośrednictwem strony Portalu Klienta możliwe będzie elektroniczne rezerwowanie miejsc. Pojawi się również możliwość zakupu uprawnień okresowych/abonamentowych.

3. Usługi biblioteczne.

W wyznaczonych bibliotekach zainstalowane zostaną czytniki identyfikacji wraz z modułem do pobierania opłat (np. kar za zwrot książki po terminie). Po przytknięciu karty użytkownik zostanie zidentyfikowany w systemie bibliotecznym posiadanym przez bibliotekę, w którym mogą być zapisane m.in. dane o wypożyczonej bibliografii (np. autor, tytuł, wydawnictwo, numer biblioteczny, data wypożyczenia, planowana data zwrotu). Planuje się, że w przypadku posiadania przez bibliotekę strony internetowej pozwalającej na rezerwację książek, poprzez interfejs możliwe będzie realizowanie e-rezerwacji publikacji z wykorzystaniem Portal Klienta.

4. Usługi parkowania

Wybrane lokalizacje stref płatnego parkowania zostaną wyposażone w parkomaty z modułem do pobierania opłat. Nadto,  istniejące już parkomaty zostaną doposażone w urządzenia, które umożliwią pełną funkcjonalność w systemie ŚKUP. Użytkownik będzie miał możliwość dokonania opłaty za usługę parkowania za pomocą karty a parkomat drukować będzie odcinek informujący o wykupieniu uprawnień do parkowania w określonym czasie. Za pośrednictwem Portalu Klienta użytkownik uzyska informację o strefach płatnego parkowania akceptujących płatności kartą ŚKUP.

5. Usługi komunikacyjne.

W pojazdach obsługujących transport zbiorowy, zainstalowane zostaną urządzenia do pobierania opłat. Użytkownik będzie miał możliwość za pośrednictwem Internetu lub punktu doładowującego wykupić okresowe uprawnienia do korzystania z usług komunikacyjnych. Zapłata za jednorazowe skorzystanie z usługi realizowana będzie bezpośrednio w pojeździe po przyłożeniu karty do modułów. Poprzez połączenie interfejsem ze stronami organizatorów komunikacji możliwe będzie uzyskanie informacji o rozkładzie jazdy, taryfie, utrudnieniach w podróżach. Za pośrednictwem Portalu Klienta możliwe będzie składanie skarg, odwołań od nałożonych kar za korzystanie z usługi bez uprawnień, itp.

6. Inne usługi tzw. usługi gminne.

W  wybranych urzędach samorządu terytorialnego zostaną zainstalowane czytniki karty ŚKUP z modułem do pobierania opłat, co umożliwi dokonywanie bezgotówkowych płatności. Możliwe będzie wypełnienie i wysłanie formularzy urzędowych, jak również dokonywanie płatnośći za pomocą karty ŚKUP oraz  identyfikacja właściciela. Za pośrednictwem portalu klienta użytkownik uzyska informację o instytucjach świadczących usługi realizowane z użyciem karty ŚKUP.

Na świecie jest tylko kilka zrealizowanych systemów kart o wyżej wymienionej funkcjonalności  co świadczy o innowacyjności projektu. Są to : EZ-link Singapur, Octopus Hong Kong, Londyn Oyster (tylko transport) oraz zintegrowany system kart ITS w Dublinie.