Program współpracy miasta – propozycje

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Miasta Świętochłowice z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 7 października do 15 października br.

    Formularz zgłoszenia propozycji    Propozycje zmian do obowiązujących zapisów Programu:


    * pole obowiązkowe