Nadanie numeru porządkowego dla budynku

ikona

Na podstawie art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe z urzędu lub na wniosek zainteresowanych i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nie podlega opłacie skarbowej.

Wniosek można złożyć bezpośrednio w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego (ul. Katowicka 54 pok. 1), przesłać pocztą tradycyjną lub przesłać pocztą elektroniczną na adres gk@swietochlowice.pl. We wniosku prosimy o podanie danych kontaktowych (telefon, e-mail)

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 921 lub 924, pod adresem email gk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w pokoju 208 lub 211 (UM, Katowicka 54)