Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych w ZSTiZ

Tytuł projektu:

Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach (obecnie Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świętochłowicach).

Nazwa beneficjenta: Gmina Świętochłowice.

Źródło finansowania:

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna.

Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Poddziałanie 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT.

Okres realizacji: 15.04.2019-15.11.2021

Opis projektu:

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac związanych z utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla osób niepełnosprawnych.

Rzeczowy zakres projektu w szczególności obejmuje: przebudowę sal do praktycznej nauki zawodu, przebudowę instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wykonanie nowej instalacji teleinformatycznej, przebudowę instalacji c.o., przebudowę instalacji wod.-kan. i zespołów sanitarnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację posadzek, dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na sale dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z likwidacją barier architektonicznych w obiekcie oraz zakup wyposażenia sal.

Zakładane efekty, główne korzyści:

Dostosowanie kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych do zmieniających się potrzeb zmiennej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki, zwiększenie konkurencyjności absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy, poprawa kompetencji zawodowych uczniów dzięki kształceniu z użyciem nowoczesnych urządzeń imitujących pracę w przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie.

Wartość projektu: 2.733.592,43 złotych

Wkład Funduszy Europejskich: 1.900.953,70 złotych

Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa: 223.641,61 złotych