Rodzina zastępcza

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzin zastępczych dzielą się na:

 1. spokrewnione,
 2. niezawodowe,
 3. zawodowe, w tym pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
 4.  rodzinny dom dziecka.

Zasady funkcjonowania rodzin zastępczych zawodowych

Podstawą pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz rodzinnego domu dziecka jest uzyskanie pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej – Działu Pomocy Dziecku i Rodzinie) oraz odbycie szkolenia i uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Prezydent Miasta z rodziną tą zawiera umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub na prowadzenie rodzinnego domu dziecka. Rodziny otrzymują wynagrodzenie. Przysługuje ono tylko jednemu z rodziców. Jeżeli osoba ta nie jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym, opłaca się za nią składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Okres pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

W rodzinie zastępczej zawodowej, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które przebywając w pieczy osiągnęły pełnoletność. W razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej rodzeństwa, za zgodą rodziny zastępczej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci. Natomiast w rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.

RODZINY ZASTĘPCZE W MIEŚCIE ŚWIĘTOCHŁOWICE MOGĄ SKORZYSTAĆ Z POMOCY NASTĘPUJĄCYCH SPECJALISTÓW:

 • KOORDYNATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
 • PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 • PSYCHOLOGA
 • KONSULTANTA PRAWNEGO

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:

Ośrodek Pomocy Społecznej
Świętochłowice
ul. Bytomska 8
Dział Pomocy Dziecku i Rodzinie
Pokój nr 101-105
Tel. 32 3466 294

JEŻELI MOŻESZ ZAPEWNIĆ DZIECKU BEZPIECZNY I CIEPŁY DOM RODZINNY – PODEJMIJ SIĘ PEŁNIENIA ROLI RODZINY ZASTĘPCZEJ

Kandydaci do rodzinnej opieki zastępczej powinni spełnić następujące warunki:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych;
 5. są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
 • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 1. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;
 2. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 3. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Wymagana dokumentacja

 • Kwestionariusz dla kandydatów na rodzinę zastępczą – wypisany przez kandydata.
 • Zaświadczenie z Wydziału Ewidencji Ludności Urzędu Miejskiego o posiadaniu stałego meldunku w Polsce.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym właściwą opiekę nad dzieckiem.
 • Opinia psychologa.
 • Opinia szkoły (w przypadku posiadania dzieci własnych w wieku szkolnym).
 • Oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną o posiadaniu pełnej władzy rodzicielskiej.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Zaświadczenie o dochodach.

Kandydaci, którzy otrzymają pozytywną ocenę zespołu weryfikującego zostaną skierowani na szkolenie.

Pomoc dla rodziny zastępczej

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny zastępczej udziela pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w tej rodzinie dziecka.

Wysokość powyższej pomocy wynosi aktualnie dla dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej wynosi 694 zł, zaś w pozostałych rodzinach i w rodzinnym domu dziecka 1 052 zł. Ponadto na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu do czasu uregulowania jego sytuacji prawnej lub do 25 roku życia.