Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym wglądu do zbiorów aktów notarialnych

ikona

Art. 40b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne uprawnia organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny do udostępniania rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów w ewidencji gruntów i budynków.

Rzeczoznawcy majątkowi mogą przeglądać dokumenty w siedzibie organu – Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, pok.211.

Udostępnianie dokumentów następuje na wniosek (pobierz wniosek doc) (pobierz wniosek pdf) po dokonanej opłacie wynikającej z cennika będącego załącznikiem do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (pobierz cennik pdf)

Opłat należy dokonywać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty a następnie przekazać potwierdzenie zapłaty.

Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy konta Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 921 lub 924, pod adresem email gk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w pokoju 208 lub 211 (UM, Katowicka 54)