Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Dane kontaktowe

Naczelnik Robert Kamiński
ul. Plebiscytowa 3
Tel. 32 3491-900
in@swietochlowice.pl

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych należy prowadzenie spraw z zakresu inwestycji, w tym w szczególności:

 1. Przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów rzeczowo – finansowych w oparciu o analizę potrzeb inwestycyjno – remontowych i rozbiórek obiektów zgłaszanych przez miejskie jednostki organizacyjne.
 2. Przygotowywanie, realizowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych, remontowych, a także rozbiórkowych obiektów, w tym: uzyskanie materiałów wyjściowych do projektowania (podkłady geodezyjne, mapy własnościowe, ekspertyzy, zapewnienie dostaw mediów i uzyskanie warunków technicznych ich podłączenia) oraz w zależności od potrzeb, uzyskanie założeń techniczno – ekonomicznych inwestycji; uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; występowanie o regulację spraw terenowo – prawnych inwestycji; uzyskanie projektu budowlanego oraz stosownie do potrzeb, innych projektów wraz z częścią kosztorysową; uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i pozwolenia na budowę.
 3. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, w tym nad prawidłowością wykorzystania środków przeznaczonych na realizację inwestycji, rozliczanie rzeczowo -finansowe umów, odbiór robót oraz przekazywanie obiektów w użytkowanie, wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji.
 4. Sporządzanie dowodów przyjęcia środka trwałego (OT) po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych i wnioskowanie o jego przekazanie do właściciela obiektu.
 5. Zapewnienie zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa opracowywania dokumentacji technicznej, dokumentacji technologii rozbiórek, robót budowlanych i obsługi geodezyjnej inwestycji.
 6. Współdziałanie z podmiotami gospodarczymi, organami administracji rządowej i samorządowej w realizacji inwestycji o znaczeniu ogólnomiejskim oraz koordynowanie działań w tym zakresie.
 7. Współdziałanie w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej w części dotyczącej zadań Wydziału.
 8. Koordynowanie działań  związanych z Platformą “Naprawmyto.pl”.
 9. Przeprowadzanie rocznych przeglądów technicznych pomieszczeń i budynków Urzędu Miejskiego.
 10. Realizacja, przy współudziale właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
 11. Nadzorowanie i koordynowanie czynności w zakresie przygotowywanych i przedkładanych przez komórki organizacyjne harmonogramów planowanych zamówień publicznych.
 12. Przygotowywanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta propozycji wykazu zamówień międzykomórkowych oraz propozycji komórki organizacyjnej wiodącej wyznaczonej do prowadzenia postępowania o zamówienie i dokonanie zamówienia wspólnego.
 13. Sporządzanie rocznych sprawozdań z udzielonych zamówień.