Wydział Ekologii i Gospodarki Odpadami

Świętochłowice - Biuro EkologiiDane kontaktowe

Naczelnik Beata Grzelec-Spetruk
pokój 305
Tel. 32 3491-880
ego@swietochlowice.pl

Załatw sprawę - informacje, wnioski

Zakres spraw

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami należy prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, terenów zielonych, gospodarki wodno – ściekowej, zanieczyszczenia powietrza, gospodarowania odpadami w tym w szczególności:

 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wynikających z zakresu następujących ustaw:
  1. prawo ochrony środowiska;
  2. prawo wodne;
  3. o ochronie przyrody;
  4. o odpadach;
  5. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  6. ordynacja podatkowa;
  7. prawo geologiczne i górnicze;
  8. o rybactwie śródlądowym;
  9. o ochronie gruntów rolnych i leśnych;
  10. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 2. Prowadzenie spraw w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz wykonywanie prac pielęgnacyjnych i ogrodniczych na gminnych terenach zieleni urządzonej jak: parki, skwery, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
 3. Kontrola stanu elementów małej architektury oraz ich montaż na gminnych terenach zieleni urządzonej.
 4. Utrzymywanie czystości i porządku oraz wykonywanie prac ogrodniczych na terenach zielonych nie objętych stałą pielęgnacją oraz innych terenach będących własnością gminy lub skarbu Państwa w gospodarowaniu gminy.
 5. Nadzór nad grupą pracowników gospodarczych zatrudnionych przy pracach w zakresie likwidacji dzikich wysypisk, terenów zaśmieconych, utrzymania czystości i porządku oraz wykonywania prac ogrodniczych na terenach zielonych nie objętych stałą pielęgnacją oraz innych terenach będących własnością gminy lub skarbu Państwa w gospodarowaniu gminy.
 6. Zakupy zaopatrzeniowe w sprzęt ogrodniczy, maszyny ogrodnicze, odzież służbową dla pracowników gospodarczych o których mowa w pkt. 5.
 7. Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodu przeznaczonego do przewozu pracowników gospodarczych wraz ze sprzętem potrzebnych do ich pracy.
 8. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci na terenie Miasta.
 9. Wykonywanie działań na rzecz rozwoju i edukacji ekologicznej społeczeństwa.
 10. Prowadzenie spraw dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym ich księgowanie, windykacja oraz kontrola w zakresie terminowości i wysokości wnoszonych opłat.
 11. Prowadzenie elektronicznej bazy danych o właścicielach nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych wraz z weryfikacją danych zawartych w składanych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 12. Organizowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.
 13. Tworzenie i nadzór nad realizacją aktów prawa miejscowego wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.
 14. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach.
 15. Przygotowywanie corocznej analizy dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie zgodnie z wytycznymi ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 16. Przygotowywanie sprawozdania rocznego gminy do WIOŚ i Marszałka Województwa Śląskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).
 17. Prowadzenie spraw dotyczących rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
 18. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
 19. Wykonywanie zadań związanych z użytkowaniem gruntów rolnych.
 20. Wykonywanie zadań zleconych w zakresie sporządzania spisów rolnych.
 21. Współdziałanie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w sytuacjach zagrożenia środowiska naturalnego.
 22. Przygotowywanie i wprowadzanie wpisów do publicznie dostępnych wykazów danych w zakresie informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 23. Nadzorowanie spraw wnikających z Gminnego Programu Usuwania Azbestu.
 24. Wykonywanie zadań z zakresu ustawy o odpadach będących w kompetencji Prezydenta Miasta lub starosty.
 25. Opracowywanie, wdrażanie, realizacja oraz sprawozdania z programów strategicznych w zakresie ochrony środowiska.
 26. Opiniowanie inwestycji oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów w zakres ochrony środowiska.
 27. Gospodarowanie środkami pochodzącymi z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w tym udzielanie dotacji z w/w środków zgodnie z regulaminem przyjętym uchwałą rady miejskiej.
 28. Prowadzenie spraw związanych z dotacją celową ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, z wyłączeniem przedsiębiorców.
 29. Prowadzenie spraw dotyczących wdrażania Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 30. Prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze.
 31. Prowadzenie spraw w ramach Zintegrowanego Systemu Wsparcia Polityki i Programów Ograniczenia niskiej emisji.
 32. Przyjmowanie i wprowadzanie do systemu informatycznego deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.
 33. Współpraca z podmiotami będącymi właścicielami, dzierżawcami lub użytkownikami zbiorników wodnych zlokalizowanych w obszarze miasta Świętochłowice.
 34. Prowadzenie spraw określonych w ustawie Prawo wodne należących do starosty i prezydenta miasta.
 35. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
 36. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony powietrza, w tym wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów łub pyłów do powietrza oraz przyjmowanie zgłoszeń instalacji do eksploatacji.
 37. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony przed hałasem środowiskowym.
 38. Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania zezwoleń na usuniecie drzew i krzewów oraz zniszczenia terenów zieleni, naliczanie kar i opłat.
 39. Obejmowanie zasobów, tworów i składników przyrody formami ochrony przyrody.
 40. Prowadzenie rejestrów pomników przyrody, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
 41. Utrzymanie i nadzorowanie cmentarzy komunalnych oraz prowadzenie innych zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 42. Nadzór nad świadczeniem usług w postaci stwierdzania zgonów i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym w miejscach publicznych i niepublicznych na terenie miasta Świętochłowice.
 43. Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m w systemie elektronicznym REJA24.
 44. Prowadzenie spraw w zakresie likwidacji zagrożeń związanych z występowaniem problemu bezpańskich zwierząt.
 45. Tworzenie i nadzór nad realizacją aktów prawa miejscowego wynikających z ustawy o ochronie zwierząt, o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 46. Organizowanie akcji deratyzacji na terenie miasta.
 47. Prowadzenie spraw związanych z należytym utrzymaniem szaletów miejskich.
 48. Prowadzenie spraw w zakresie ochrony roślin i weterynarii.
 49. Wykonywanie zadań w zakresie realizacji przepisów dot. ustawy o lasach oraz prawa łowieckiego.
 50. Prowadzenie spraw związanych z grobownictwem wojennym oraz współpraca ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim w tym zakresie.
 51. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart wędkarskich, legitymacji Społecznej Straży Rybackiej oraz kart łowiectwa podwodnego.
 52. Współpraca z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi oraz Polskim Związkiem Działkowców m.in. w zakresie udzielania dotacji dla ROD zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.