Nagroda Prezydenta Miasta Świętochłowice za wysokie osiągnięcia w sporcie

Nagrody i wyróżnienia mogą otrzymać osoby fizyczne, które spełniają jednocześnie następujące kryteria:

  1. zamieszkują na terenie Miasta Świętochłowice,
  2. w roku poprzedzającym przyznanie nagrody lub wyróżnienia osiągnęły wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym, krajowym bądź regionalnym,
  3. uprawiają dyscypliny i dziedziny sportu, w których działa określony polski związek sportowy.

Prezydent Miasta Świętochłowice przyznaje nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym zarówno w sporcie zespołowym, jak i indywidualnym, z inicjatywy własnej lub na wniosek:

  1. związków sportowych, stowarzyszeń lub klubów sportowych,
  2. osoby fizycznej – mieszkańca Świętochłowic.

Za osiągnięcia w danym roku kalendarzowym, osoba fizyczna lub trener może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie.

Do zgłoszenia zawodników i trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami
w działalności sportowej wymagane jest złożenie kompletnego wniosku.

Wniosek powinien zawierać czytelny opis udokumentowanych sukcesów sportowych za miniony rok wskazujący jednoznacznie rodzaj współzawodnictwa (międzynarodowe, krajowe, regionalne) oraz potwierdzenie osiągnięć zawodnika, za które ma być przyznana nagroda w formie załączników:

  •  potwierdzenie wyniku sportowego przez odpowiedni związek sportowy, z uwzględnieniem liczby uczestników w zawodach (w przypadku wniosków składanych przez stowarzyszenia lub kluby sportowe),
  • dyplom z zawodów lub zaświadczenie, dokumentujące najlepszy osiągnięty wynik sportowy wskazany we wniosku potwierdzone przez klub (w przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne).

W przypadku składania wniosków przez osoby fizyczne, rekomendujemy konsultację z klubem w celu potwierdzenia, że przedstawiany wynik jest najlepszym wynikiem sportowym zawodnika w okresie, za który składany jest wniosek.

Wypełniony wniosek (odrębny dla zawodnika oraz odrębny dla trenera i działacza) z uzasadnieniem oraz wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice.

Termin składania wniosków upływa z dniem 31 stycznia każdego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty: