Zatwierdzenie projektu docelowej lub tymczasowej organizacji ruchu

W celu uzyskania zatwierdzenia projektu docelowej lub tymczasowej organizacji ruchu należy złożyć do Biura Dróg i Mostów Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach 2 egzemplarze projektu wraz z pismem przewodnim.

W przypadku gdy projekt organizacji ruchu obejmuje drogi powiatowe należy dodatkowo dołączyć opinię Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach.

Wymagane dokumenty:

 1. Pismo przewodnie z prośbą o zatwierdzenie projektu docelowej lub tymczasowej organizacji ruchu.
 2. Dwa egzemplarze projektu organizacji ruchu zawierającego:
  1. plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 zawierający: lokalizację istniejących , projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń nowej organizacji ruchu, parametry geometrii drogi;
  3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi – w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną;
  4. zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;
  5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień , przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;
  6. przewidziany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu – w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;
  7. nazwisko i podpis projektanta.

Sposób dostarczania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  1. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  2. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty:

Opłaty nie występują – zatwierdzenie organizacji ruchu nie jest decyzją administracyjną.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 905 lub 906, pod adresem email dm@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w Biurze Dróg i Mostów w budynku przy ul. Plebiscytowej 3.