Zgłoszenie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków

ikona

Wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne podmioty ewidencyjne, zgłaszają właściwemu staroście zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, wynikających z aktów normatywnych, prawomocnych orzeczeń sądowych, decyzji administracyjnych, aktów notarialnych, materiałów zasobu, wpisów winnych rejestrach publicznych oraz dokumentacji architektoniczno-budowlanej przechowywanej przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu – 32 3491 921 lub 924, pod adresem email gk@swietochlowice.pl lub bezpośrednio w pokoju 208 lub 211 (UM, Katowicka 54)