Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna stanowi formę współpracy jednostek samorządu terytorialnego z ich mieszkańcami w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

Zgodnie z art. 19 b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2010 r. , Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego (bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) będą mogli złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w zakresie:

  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
  • działalności charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu,
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  • działalności w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
  • ochrony przyrody, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
  • porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Uchwała Nr XXIX/348/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej