Konsultacje społeczne

Spis konsultacji społecznych przeprowadzonych w Świętochłowicach

=======

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w wybranych rejonach miasta Świętochłowice”.

Projekt realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT, nabór nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-353/19.

Przedmiotem projektu jest wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świętochłowice docelowo w 69 lokalizacjach. Zakres prac obejmuje demontaż istniejących opraw sodowych na efektywne energetycznie oprawy typu LED. Łącznie w ramach projektu zamontowanych zostanie 632 szt. nowych opraw. Wykaz ulic z ilością opraw do modernizacji zanajduje się pod tym adresem.

Zakres projektu przyczyni się do:

 • Poprawy stanu technicznego urządzeń oświetleniowych, zmniejszenia energochłonności oświetlenia (obniżenie wysokości opłat z tytułu pobranej energii elektrycznej i świadczonych usług dystrybucyjnych)
 • Ograniczenie nakładów – kosztów utrzymania oświetlenia przez Gminę Świętochłowice
 • Zmniejszenie emisji do środowiska CO2
 • Poprawy bezpieczeństwa użytkowania ciągów drogowych objętych projektem.

Głównym kryterium modernizacji oświetlenia w obrębie wybranych w ramach projektu ulic w Gminie Świętochłowice jest poprawa jego efektywności energetycznej. Zarządcą powstałej infrastruktury będzie Gmina Świętochłowice.

Konsultacje trwać będą w okresie od 20.01.2020 r. do 24.01.2020 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: dm@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA

RAPORT

=======

Gmina Świętochłowice przygotowuje się do realizacji zadania pn. ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną’’ w ramach ogłoszonego naboru wniosków na dofinansowanie projektów dla poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Opis planowanego zadania:

Konieczność utworzenia Punktu selektywnego zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust.2 pkt 6).  Zadaniem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest stworzenie mieszkańcom warunków do pozbycia się odpadów powstających w gospodarstwach domowych, a które powinny być usuwane w sposób selektywny i kontrolny. Dotyczy to większości odpadów innych niż biodegradowalnych w szczególności odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie można oddać odpady niebezpieczne w postaci przeterminowanych leków, zużytych baterii (z wyłączeniem akumulatorów), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużyte oleje, farby i rozpuszczalniki, opakowania po substancjach niebezpiecznych. W przypadku odpadów innych niż niebezpieczne będzie można oddać papier, tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, złomy metali, zużyte opony, odpady poremontowe, wielkogabarytowe. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przewidziana jest przy ul. Szpitalnej (za cmentarzem w rejonie garaży). Będzie to miejsce ogrodzone z kontenerem socjalno-biurowym, wiatą magazynową na odpady niebezpieczne oraz kontenerami na odpady inne niż niebezpieczne ustawione poza wiatą. Przy wjeździe na teren PSZOK-u powstaną dodatkowo 2 miejsca parkingowe dla mieszkańców.

Konsultacje trwać będą w okresie od 24.07.2019 r. do 29.07.2019 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ego@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA

=======

Konsultacje społeczne Projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakładającego utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia i usunięciem barier dla niepełnosprawnych w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12. Infrastruktura edukacyjna Działanie 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego Poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu Centralnego, który obejmować będzie utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach przy ul. Sikorskiego 9 wraz jednoczesnym usunięciem barier dla niepełnosprawnych.

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje prace związane z utworzeniem sal do praktycznej nauki zawodu wraz zakupem wyposażenia w budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Świętochłowicach przy ul. Sikorskiego 9 wraz jednoczesnym usunięciem barier dla niepełnosprawnych.

W ramach prac przewidziano m.in.:

 • przebudowę pomieszczeń dla potrzeb utworzenia 5 sal do praktycznej nauki zawodu;
 • zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczeń;
 • przebudowę instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w niezbędnym zakresie;
 • wykonanie nowej instalacji sieci komputerowej i teleinformatycznej;
 • zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w energię elektryczną;
 • zapewnienie odpowiedniego dostępu do sieci teleinformatycznej;
 • przebudowę instalacji c.o., wod.-kan., zespołów sanitarnych w niezbędnym zakresie;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w niezbędnym zakresie;
 • udostępnienie pomieszczeń przeznaczonych na sale do praktycznej nauki zawodu dla osób niepełnosprawnych;
 • modernizację posadzek;
 • niezbędne wyposażenie i sprzęt;
 • likwidację barier architektonicznych w niezbędnym zakresie.

Konsultacje trwać będą w okresie od 13.05.2019 r. do 17.05.2019 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA

RAPORT

=======

Konsultacje społeczne Projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakładającego wykonanie termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sportowej 6 w Świętochłowicach.

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego, który obejmować będzie termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sportowej 6 w Świętochłowicach.

Zakres projektu obejmuje prace związane z kompleksową modernizacją energetyczną obiektu użyteczności publicznej, tj. Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Sportowej 6 w Świętochłowicach.

W ramach prac termomodernizacyjnych przewidziano m.in. wykonanie:
– docieplenia ścian i dachu,
– wymiany stolarki okiennej,
– wymiany stolarki drzwiowej,
– remontu i przebudowy węzła c.o.,
– remontu instalacji c.w.u, c.o.,
– remontu instalacji elektrycznej,
– zmiany kolorystyki elewacji,
– likwidacji barier architektonicznych w niezbędnym zakresie.

Konsultacje trwać będą w okresie od 19.11.2018 r. do 23.11.2018 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA

RAPORT

=======

Konsultacje społeczne Projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakładającego wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach.

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego, który obejmować będzie termomodernizację budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej w Świętochłowicach przy ulicy Dr. Bukowego 23 w Świętochłowicach.

Zakres projektu obejmuje wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektu użyteczności publicznej tj. Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej mieszczącego się przy ul. Dr. Bukowego 23 w Świętochłowicach.

Rzeczowy zakres projektu w szczególności obejmuje wykonanie:
– kompleksowej termomodernizacji budynku,
– przebudowy kotłowni wraz z montażem źródeł ciepła, systemem sterowania i AKPiA,
– przebudowy instalacji gazowej wewnątrz budynku wraz z modernizacją przyłącza gazu,
– przebudowy instalacji CO i CWU,
– wymiany instalacji elektrycznej wraz z wymianą wewnętrznego oświetlenia budynku na bardziej efektywne energetycznie,
– przebudowy systemu wentylacji budynku.

Konsultacje trwać będą w okresie od 19.11.2018 r. do 23.11.2018 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA

RAPORT

=======

Konsultacje społeczne Projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakładającego wykonanie termomodernizacji budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach.

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT Subregionu Centralnego, który obejmować będzie termomodernizację budynku OSiR Skałka w Świętochłowicach przy ulicy Bytomskiej 40 w Świętochłowicach.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej budynku OSIR „Skałka” w Świętochłowicach. Zakres projektu obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych m.in. z:
–        przebudową budynku OSiR „Skałka” wraz ze schodami zewnętrznymi, dźwigiem osobowym, nowym zadaszeniem oraz najbliższym otoczeniem;
–        przebudową tarasu widokowego pełniącego rolę trybuny głównej wraz z murami oporowymi w sąsiedztwie dojść;
–        remontem pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych;
–        wymianą istniejących instalacji;
–        wykonaniem nowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych;
–        wykonaniem nowych dojść do trybuny głównej;
–        wykonaniem termomodernizacji budynku;
–        wykonaniem robót wykończeniowych.

Konsultacje trwać będą w okresie od 15.05.2017 r. do 19.05.2017 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA

RAPORT

=======

Konsultacje społeczne Projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zakładającego stworzenie Centrum Usług Społecznościowych przy ulicy Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach.

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych Poddziałanie: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT Subregionu Centralnego, który obejmować będzie stworzenie Centrum Usług Społecznościowych przy ulicy Łagiewnickiej 34 w Świętochłowicach.
Zakres Projektu obejmuje w celu stworzenia Centrum Usług Społecznościowych w budynku przy ul. Łagiewnickiej 34 wykonanie robót budowlanych związanych m.in. z:
– remontem klatki schodowej i wiatrołapu;
– remontem pomieszczeń;
– dociepleniem poddasza;
– wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz wewnętrznej;
– remontem posadzek oraz renowacją powłok malarskich;
– renowacją elewacji oraz odtworzeniem pierwotnej formy elementów elewacyjnych
– wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych;
– wymianą pokrycia dachu oraz remontem kominów;
– wymianą i wzmocnieniem stropów;
– przebudową ścian i ścianek działowych;
– instalacją wodno – kanalizacyjną, gazu ziemnego oraz centralnego ogrzewania;
– wentylacją i klimatyzacją;
– instalacją elektryczną i niskoprądową.

Konsultacje trwać będą w okresie od 06.02.2017 r. do 10.02.2017 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie bądź nie zawierające uzasadnienia pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA

RAPORT

=======

Gmina Świętochłowice zaprasza do konsultacji społecznych w związku z planowaną realizacją Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT, który obejmować będzie modernizację systemu oświetlenia ulicznego na terenie Świętochłowic.

Zakres Projektu obejmuje m.in. wymianę opraw oświetleniowych ulicznych w technologii LED na ulicy Katowickiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Bytomską do skrzyżowania z ul. Szkolną), ulicy Pocztowej (odcinek od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Kubiny), ulicy Wojska Polskiego (trakt pieszy pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ceramiczną a skrzyżowaniem z ul. Drzymały), Drogowej Trasie Średnicowej.

Konsultacje trwać będą w okresie od 14.11.2016 r. do 21.11.2016 r.

Wypełnioną ankietę można składać w budynku Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach przy ul. Katowickiej 54, w Kancelarii Ogólnej lub elektronicznie przesłać na adres: ik@swietochlowice.pl w terminie do 21.11.2016 r.

Ankiety złożone lub przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

ANKIETA